Ankara'da 203.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ankara'da 203.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul! Ankara'da 203.7 milyon TL'ye satılık 8 gayrimenkul!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 8 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 203 milyon 685 bin 895 TL olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 203 milyon 685 bin 895 TL'ye 8 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Taşınmazların ihalesi 27 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

İhale ilanı:
Aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi artıyla ayrı ayrı mülkiyet
satışı yapılacaktır.

1- İhale 27.06.2019 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak
Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet
binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3- İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun
olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.
b- İkametgâh Belgesi.
c- Teklif Mektubu,
d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
e- Yer Görme Belgesi.
f- Şartname Alındı Makbuzu.
g- Geçici Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4- İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı
işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin
kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait
olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun
görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi
idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.