Ankara'da 28.9 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Ankara'da 28.9 milyon TL'ye satılık 4 arsa!Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından 3 ilçedeki 4 atsayı ihale ile satıyor..


Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'deki 4 arsayı ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 28 milyon 984 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 27 Şubat'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünden:

 

Ankara

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazalar; 27.02.2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde;

 

Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyon huzurunda; Birinci (1) sırada olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğerlerinin aynı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgâh ilmühaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

d) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ise istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun, (teklif mektubunun posta ile gönderilmesindeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünde görülebilinir. (Mithatpaşa Cad. No: 9 Kızılay / Çankaya/ANKARA)

4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir.” (TEL: 0312- 432 23 00 (6 hat) ilan olunur.