14 / 08 / 2022

Antalya Büyükşehir'den Muratpaşa'da 16.1 milyon TL'ye satılık iş yeri!

Antalya Büyükşehir'den Muratpaşa'da 16.1 milyon TL'ye satılık iş yeri!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya ili Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, 12672 ada 6 parselde yer alan iş yerini 16 milyon 100 bin TL'ye satıyor...Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Antalya ili Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, 12672 ada 6 parselde yer alan iş yeri 16 milyon 100 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 29 Nisan tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen 1 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

Antalya Büyükşehir den Muratpaşa da 16.1 milyon TL ye satılık iş yeri!

2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgah, vekaletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması gerekmektedir.      
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
               
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgahı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu,
4.5-Yabancı istekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
4.6-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)        

Antalya Büyükşehir den Muratpaşa da 16.1 milyon TL ye satılık iş yeri!                      

TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.7- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2021 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.8- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.9- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.10- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.11- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrımenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
4.12-  Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu,
4.13-Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)
4.14-Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29/04/2021 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.