Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden satılık kantin!

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden satılık kantin! Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden satılık kantin!

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ve ona bağlı Aşır Aksu Semt Polikliniği'nin kantini açık teklif usulü ile 2 yıl kiraya veriliyor. İhale 3 Nisan 2015 Cuma günü saat 10:00'da gerçekleşecek.TESİS ALANI KANTİN (HASTANE BÜFE, ÇAY OCAĞI VE KANTİN) YERİ KİRALANACAKTIR


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden:


1 - Aşağıda bilgileri verilen tesis alanı Kantin (Hastane büfe, çay ocağı ve kantin) yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’inci maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 2 (İki) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin Üçgen Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 13 adresinde 6. Kat Satın Alma İhale Salonunda yapılacaktır.

2 - Şartname bedeli 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) olup, Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR55 0001 0000 3662 9451 5950 01 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da eft yapıldıktan sonra Satın Alma servisinden alınabilir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 03.04.2015 Cuma günü Saat: 10:00

5 - İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 03/04/2015 tarih saat 10:00 a kadar Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2. kat evrak kayıt birimine ibraz etmeleri gereklidir. İhaleye Katılabilme Şartları;

6 - İhaleye katılabilmek için

A - Gerçek Kişilerin;

a -Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b - Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,

c - TC Kimlik numaraları ile başvurmaları,

d - Geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir.

B - Tüzel Kişilerin;

a - Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

b - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,

c - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri

d - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

C - Ortak Girişimlerden;

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

7 - Geçici ve Kesin teminat olarak alınacak belgeler

Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10 - Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                                                                        Taşınmazlara ait bilgiler

Taşınmaz No                                       :  1 (Merkez Bina)

İli                                                        :  Antalya

İlçesi                                                   :  Muratpaşa

Pafta No / Cilt No                               :  17

Ada No / Sayfa No                             :  4520

Parsel No / Sıra No                             :  89

Hazine Payı                                         :  Tam

Cinsi                                                   :  Hastane

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı          :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri.

Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2)     :

1 - Hastanemiz kuzey cephe poliklinik girişinin sağ tarafında bulunan, merkez kantin binası 140 (m2) kapalı ve 300 (m2) açık olmak üzere toplam 440 m2) alan

2 - Batı cephesinde yeşil alan içerisinde, personel kantini binası 100 (m2)  kapalı ve 200 (m2) açık olmak üzere toplam 300 (m2) alan

3 - A Blok 10 katta bulunan, personel kantini binası 20 (m2) kapalı alan

Taşınmaz No                                       :  2 (Aşur Aksu Hastanesi)

İli                                                        :  Antalya

İlçesi                                                   :  Kepez

Mahalle/Köyü                                     :  Duraliler Mahallesi

Pafta No / Cilt No                               :  ..../114

Ada No / Sayfa No                             :  ..../11296

Parsel No / Sıra No                             :  2745/

Hazine Payı                                         :  Tam

Cinsi                                                   :  Hastane

Niteliği                                                :  Maliye Hazinesi

Kiralanacak Olan Yer ve Amacı          :  Hastane Büfe, Çay Ocağı ve Kantin Yerleri

Kiralanacak Olan Yüzölçümü (m2)     :

Aşur Aksu Hastanesinde bulunan, kantin binası 20 (m2) kapalı ve 20 (m2) açık olmak üzere toplam 40 (m2) alanİhale tarihi: 03.04.2015 Cuma günü Saat: 10:00