15 / 08 / 2022

Antalya Soğuksu Pazarı hukuka aykırı mı?

Antalya Soğuksu Pazarı hukuka aykırı mı?

Antalya Defterdarlığı'nın Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açtığı dava da daha önceki plan tadilatlarının hukuka aykırı olduğu, Soğuksu Pazarı’nın mahkeme kararlarına aykırı olarak tesisi olunan işlemin hukuka aykırı olduğuna dair mahkeme kararı.Antalya Defterdarlığı tarafından Antalya Birinci İdare Mahkemesinde açtığı 2013/ 1209 Esas, 2014/ 223 Karar Nolu dosya ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açtığı dava da daha önceki plan tadilatlarının hukuka aykırı olduğu, bu nedenle Soğuksu Pazarı’nın mahkeme kararlarına aykırı olarak tesisi olunan işlemin hukuka aykırı olduğuna dair mahkeme kararı.


DAVANIN ÖZETİ

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve 138240/424720 hisse oranındaki payının mülkiyeti Hazineye ait olan 12566 ada 1 parsel numaralı 2.489,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kullanım gidinin "Pazar alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının kabulüne dair Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararının; söz konusu alanda daha önce yapılan plan tadilatlarının Mahkemelerce iptal edildiği, bu yöndeki kararların Danıştay’ca onanarak kesinleştiği, kesinleşen mahkeme kararlarına aykırı olarak tesis olunan işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.


SAVUNMANIN ÖZETİ:

Antalya 2. idare Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve E:2012/295, K:2013/155 sayılı kararına dayalı olarak yapılan imar planının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır


DAVAYLA İLGİLİ KARAR

Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelendikten sonra gereği görüşüldü:


Dava, Antalya İli, Muratpaka İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve 138240/424720 hisse oranındaki payının mülkiyeti Hazineye ait olan 12566 ada 1 parsel numaralı 2.489,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kullanım kelinin "Pazar alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının kabulüne dair Antalya Büyükkehir Belediyesi Meclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.


15 GÜN İÇİNDE KARARA BAĞLANIR

3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) fıkrasında: "İmar Planlan; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay, tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye meclisi itirazları ve planları 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar” deniliyor.


ZORUNLU OLMADIKÇA YAPILAMAZ

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir" hükmü yer almaktadır-'' İmar planlan; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.


Öte yandan; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'in "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" başlıklı 27'nci maddesinde; imar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.


İNCELENEN DOSYAYA GÖRE

Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ahatlı Mahallesi'nde bulunan 12566 ada; 1 ve 2 parseller ile 1477 ada; 1, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin 30.07.1998 günlü, 36 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planında "orta yoğunluklu yerleşik konut alanı" olarak belirli iken, 12. İ 0.2009 günlü, 431 sayılı meclis kararıyla bu alanın "katlı pazar yeri" olarak belirlendiği, bu meclis kararına karşı her bir parsel yönünden açılan davalar sonucunda; Antalya 2. İdare Mahkemesinin 26.11.2011 günlü, E:2010/153, K:2010/1251 sayılı kararıyla 1477 ada,7 parsel yönünden, 26.11.2011 günlü, E:2010/154, K:2010/1250 sayılı kararıyla ise 1477 ada, 1 parsel yönünden davanın reddine karar verildiği, Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin 29.11.2011 günlü, E:2010/136, K:2011/1276 sayılı kararıyla 1477 ada, 10 parsel yönünden, 15.12.2011 günlü, E:2010/137, K:2011/1403 sayılı kararıyla 1477 ada, 09 parsel yönünden davanın reddine karar verildiği Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 23.02.2011 günlü, E:2010/138, K:2011/159 sayılı kararıyla 12566 ada, 2 parsel yönünden, 28.02.2011 günlü, E:2010/139, K:2011/216 sayılı kararıyla 12566 ada, 1 parsel yönünden ve 23.02.2011 günlü, E-.2010/140, K:201 1/158 sayılı kararıyla da 1477 ada, 8 parsel yönünden söz konusu plan değişikliğinin iptaline karar verildiği, belirtilen iptal yolundaki mahkeme kararlarına dayalı olarak 08.07.2011 günlü, 304 sayılı meclis kararıyla bu alanın plansız alan olarak belirlendiği, ancak Antalya Defterdarlığı tarafından buna yapılan itiraz üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 06.02.2012 günlü, 85 sayılı kararı ile söz konusu alanın "konut alanı" olarak belirlendiği, bu meclis kararına karşı Antalya Semt Pazarcıları Odası tarafından Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2012/295 esasında açılan davada, 13.02.2013 tarih ve K:2013/155 sayılı kararla "anılan yerde bir pazaryeri öngörülmesi teknik ve sosyal bir İhtiyaç olmakla birlikte 12566 ada; 1 ve 2 parseller ile 1477 ada; 8 parseller yönünden Antalya 1 'inci İdare Mahkemesi'nin iptal kararındaki gerekçeler doğrultusunda işlem tesisi gerekirken bu hususlar gözetilmeden yeniden konut alanı olarak belirleme yolundaki meclis kararında anılan parseller yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle nazım imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin meclis kararının iptaline karar verildiği, bu kararın uygulanması kapsamında davaya konu Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/08/2013 tarih ve 451 sayılı kararı ile Antalya İli, Muratpaşa ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve 138240/424720 hisse oranındaki payının mülkiyeti Hazineye ait olan 12566 ada 1 parsel numaralı 2.489,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kullanım şeklinin "Pazar alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabul edildiği, anılan meclis kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


HUKUKA UYGUN DEĞİL

İncelenen olayda, davalı idarece Antalya 2. İdare Mahkemesinin 1.9 .02.204 3 tarih ve E:2012/295, K:2013/155 sayılı iptal kararı uyarınca davaya konu nazım imar planının kabulüne karar verildiği belirtilmekle birlikte, anılan Mahkeme kararınca . atıf yapılan ve Mahkememizin 23.02.2011 tarih ve E:2010/138, K:2011/159 -sayılı 'kararının Yerlerinin imar planında amacına uygun kullanımım terk ederek, katlı olarak değiştirilmesi konusunda toplumsal bir yarar görülmediği, açıklanan nedenlerle, Hazine ve şahıslar arasında mülkiyet konusu çözülmeden, ilgili kamu ve kuruluşlarının görüşü alınmadan, Büyükşehir Belediyesi imar Yönetmeliğinde belirtilen Pazarlama alanları tanımına aykırı şekilde pazaryerinin katlı olarak yapılabilmesini sağlayacak plan değişikliği işleminde, kamu yararı olmadığı, şehircilik ilke ve prensiplerine uyulmadığı" yolundaki gerekçesi dikkate alınarak anılan alanın yeniden planlanması gerekirken, bu yönde bir çalışma yapılmadan ve Antalya 2. İdare Mahkemesinin 13.02.103 tarih ve E:2012/295, K:2013/155 sayılı kararındaki gerekçeler göz önünde bulundurulmadan Hâzinenin hissedarı olduğu 12566 ada 1 parsel numaralı 2.489,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kullanım şeklinin "Pazar alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne ilişkin davaya konu belediye meclis kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLİYOR

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 53,00-TL sargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750. 00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, YD İtiraz safhasın ait 164,70.-TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 26/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


Antalya Gazetesi