Antalya'da 45.5 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Antalya'da 45.5 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak, Çankaya, Gazi, Fabrikalar ve Sinan'da yer alan 7 adet gayrimenkulü 45 milyon 567 bin 408 TL bedelle satışa çıkardı.


Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Fevzi Çakmak, Çankaya, Gazi, Fabrikalar ve Sinan'da yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 45 milyon 567 bin 408 TL olarak belirlendi.


Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası : 310 58 58-1608
d) Faks numarası : 339 00 53
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında KONUT ALANI, TİCARİ ALAN ile AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 14/05/2019 tarih ve 2898 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 19/11/2019 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre
kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
İHALE TARİHİ: 19/11/2019

Antalya

3 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı
şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale
giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer
giderler alıcıya aittir. İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
Tebliğ tarihinden itibaren beş (5) iş günü içinde;
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; İhale bedelinin % 6 (yüzde altı) lık tutarı olan kesin teminat ile ihale masrafları Belediyeye ödenerek sözleşme imzalanacak, ihale bedeli sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; İhale bedelinin % 6 (yüzde altı) lık tutarı olan kesin teminat ile ihale masrafları Belediyeye ödenerek sözleşme imzalanacak, sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ lük kısmı peşin, ¾ lük kısmı en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.