Antalya'da 45.8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Antalya'da 45.8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı'nda yer alan 2 adet gayrimenkulü 45 milyon 850 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı'nda yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedelleri 45 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden:

ANTALYA İli, Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi Sınırlarında Yer Alan Mülkiyeti
Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Kayıtlı 20447 Ada 3 ve 4 Parsel Nolu (Toplam 51.058,92 m2 ) Taşınmazlar Satılacaktır

Antalya

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 16.06.2021 Çarşamba günü Saat:11:00’da Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Gazi Blv. 07090 Kepez/ANTALYA adresinde İhaleler Başmühendisliği İhale Salonunda satışı yapılacaktır.
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin hazırlanması:
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Tekliflerin verilmesi:
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Gazi Blv. 07090 Kepez/ANTALYA adresindeki İhaleler Başmühendisliğine verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının (Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Gazi Blv. 07090 Kepez/ANTALYA adresine İhale Komisyon Başkanlığına) adresi ile hangi işe ait olduğu,
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere İhaleler Başmühendisliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına (İhaleler Başmühendisliğine) verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarfların açılması:
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler İhale komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak İhale komisyon ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Antalya
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;
• Tebligat için adres beyanı,
• T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
• Noter tasdikli imza beyannamesi,
• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
• Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait
noter tasdikli imza beyannamesi,
• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
B. Tüzel kişi olması halinde,
• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
• Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter
onaylı imza beyannamesi,
• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
C. Ortak girişimlerden,
• Ortak Girişim Beyannamesi (Sözleşme Esnasında Noter tasdikli olarak sunulacaktır.)*,
• Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B)
bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
2- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Fabrikalar
Mah. Gazi Blv. 07090 Kepez/ANTALYA adresindeki İhaleler Başmühendisliğinde mesai saatleri
içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 300,00 TL. (Üçyüz Türk Lirası), ’nın Karayolları
13. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir.
İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
3- İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, %18 KDV, resim, harç ve diğer ödenmesi
gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
4- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu
noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale
tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh
düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38.
maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6- İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde
sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme
imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşme de belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından
açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.
7- İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 10.000,00-TL (On Bin Türk
Lirası) olarak uygulanacaktır.
8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.