Antalya'da 55 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Antalya'da 55 milyon TL'ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Manavgat Kısalar'da 54 milyon 987 bin 524 TL bedelle yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek.
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Manavgat Kısalar'da yapım karşılığı kiralama işi ihale edecek. İşin bedeli  54 milyon 987 bin 524 TL olarak belirlendi. İhale 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14:30'da yapılacak.

Antalya da 55 milyon TL ye yapım karşılığı kiralama ihalesi!


KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf
taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile
mevcut imar durumuna göre yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 34 yıl
süreyle ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ : Antalya
İLÇESİ : Manavgat
MAHALLESİ-KÖYÜ : Kısalar
ADA NO : 139 ve 145
PARSEL NO : 2 ve 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 18.191,56 m2 (9.342,35 + 8.849,21)
CİNSİ : Arsa
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği
 Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin
 20.04.2020 tarihli ve 21491294-050.01-131/116 sayılı
 kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 54.987.524,00-TL
 (Ellidörtmilyondokuzyüzseksenyedibinbeşyüzyirmidört
 TürkLirası)
 (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat)
 maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait kira bedeli
 toplamıdır.)
GEÇİCİ TEMİNAT : 1.649.625,72 TL
 (Birmilyonaltıyüzkırkdokuzbinaltıyüzyirmibeş
 TürkLirasıYetmişikiKuruş)
 (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil
 etmektedir.)
İHALE TARİH VE SAATİ : 15.06.2020 Pazartesi günü saat 14:30
İŞİN ADI : “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kısalar Mahallesi 139 Ada 2
Parsel ve 145 Ada 2 Parsel nolu taşınmazların 34 yıl süreli Yapım veya Onarım Karşılığı
Kiralanması”
Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar
Meclisinin 20.04.2020 tarihli ve 21491294-050.01-131/116 sayılı kararı esas alınarak 22.04.2020
tarih ve E.51710 sayılı Genel Müdürlük Onay Belgesi’ne istinaden taşınmazın;
1- Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren, 1 yıl imar planı değişikliği, 3 (üç) yıl
projelendirme ve inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 34 yıl olması,
2- Plan değişikliği dahil, imar çapının alınması, tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin
yapımı ve işletilmesi için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması
ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya
geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,
3- Kira bedellerinin ise yer teslim tarihinden itibaren başlatılması;
a) Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl aylık 6.000,00-TL kira alınması,
b) 2. Yıl aylık 60.000,00-TL bedelinin TÜFE oranında arttırılarak belirlenmesi,
c) 3. Ve 4. Yıllar aylık kira bedelinin bir önceki yılın kirasının TÜFE oranında arttırılarak
belirlenmesi, 
d) 5. Yıl 250.000,00-TL üzerinden ihalede oluşacak bedelin önceki 4 yılın TÜFE oranında
arttırılarak belirlenmesi, sözleşme süresinin sonuna kadar yıllık kira bedellerinin her yıl bir önceki
yılın kira bedelinin TÜFE oranında arttırılarak belirlenmesi,
4- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması,
5- İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf
taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın
herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve
kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,
6- İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her
türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik
bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,
7- 3194 sayılı İmar Kanunu gereği taşınmazın düzenlemeye tabi tutulması halinde
kamuya terk edilecek alanın taşınmazın yüzölçümünün % 45’in üzerinde olması halinde, % 45’in
üzerindeki miktarın, rayiç bedel üzerinden defaten yüklenici tarafından ödenmesi,
8- İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz
raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan “inşaat alanı, bürüt alan, net alan, emsale dahil
alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı,
koltuk sayısı, araç sayısı, satılan …….. sayısı/miktarı vb.” parametre(ler)de, öncelikle İdare daha
sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması
halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametre(ler)deki artış oranında arttırılması,
9- İki parsel arasında gerekmesi halinde yolun altından veya üstünden bağlantı yapılması
durumunda irtifak hakkı tesisi için gerekli izinlerin alınması ve tüm masrafların yüklenici
tarafından karşılanması,
Asgari şartlarıyla, imar planı doğrultusunda Turizm Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere
Yapım Karşılığı toplam 34 yıl süreyle kiralanması işidir.
I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. Atatürk Cad. Vakıf İşhanı
07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet
binasında görülebilecek, istenildiğinde 500-TL karşılığında temin edilebilecektir.
İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44
II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet
binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi, 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Antalya Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antalya Şubesindeki TR460001500158007309670212 İBAN
nolu hesabına yatırılacaktır.
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
m) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu
(Ek:8),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine
isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak,
zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve
saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.
V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından
sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
VII. Bu iş için İdarenin kontrollük teşkilatına ihale üzerinde kalan istekli tarafından inşaat
ruhsatı alınmasını müteakip inşaat süresi boyunca araç tahsis edilecektir.
VIII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.