Antalya'da icradan 922 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya'da icradan 922 bin TL'ye satılık gayrimenkul! Antalya'da icradan 922 bin TL'ye satılık gayrimenkul!

Antalya 4. icra Müdürlüğü, Antalya ili Kepez ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde bulunan gayrimenkulleri satıyor. Toplam bedeli 922 bin olan gayrimenkullün ihalesi 5 Temmuz 2011 günü Antatya Adliyesi Hukuk Bloğu 1, kat C1 -01 nolu odada; açık artırma ile yapıla

 Antalya 4. icra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şöyle;

T.C. ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN İÇIK ARTIRMA İLANI
örnek No 27

Dosya No: 2009/13253 ESAS 
Bir borçtan ipotekli olarak bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPI KAYDI : Antalya ili Kepez ilçesi Koyunlar Mahallesi, 2296 parsel 27 cilt, 2604 sayfa noda kayıtlı
2.071,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz.

ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın. Altınova Orta Mahalle 39 Sokak No;137'deki Özmak Gıda'nın bulunduğu parsel
olup. her türlü alt yapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlandığı taşınmaz üzerindeki binaların ruhsatsız olduğu ancak işletme ruhsatının bulunduğu bildirilmiştir, taşınmaz üzerinde: idari bina olarak kullanılan binanın betonarme karkas şeklinde, içi dışı sıvalı, dışı koruyucu dış cephe boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, duvarları saten alçı plastik badanalı, iç kapıları amerikan panel, pencere doğramaları plastik olduğu giriş holü, idari bürolar, yönetim ve toplantı odaları, soyunma, duş, wc bulunduğu. 250 m2 büyüklükte toplam inşaat alanı 500 m2 olan 2 katlı bina olduğu,
Depo ve tevzi bölümü olarak kullanılan yapının, lojistik amaçlı, kullanıldığı, 500 m2 büyüklüğünde çelik konstrüksiyon tek kat 9 metre yükseklikte içi sıvalı, zemini karo mozaik, içerisinde 60,00 m2 büyüklükte 100 m.3'lük soğuk bölümü bulunan yapı olduğu.

Fabrika üretim binası olarak kullanılan binanın, lojistik bölümün devamında olduğu 500 m2 büyüklükte olduğu, zeminlerinin seramik, duvarlarının sıvalı ve büyük kısmı seramik kaplı alt ve üst kat tavanları plastik labirili, alt katı dolum ve şişeleme, depo. personel duş ve wc soyunma bölümlerini ihtiva eden. üst katı kahve, kavurma ve paketleme, depo bölümlerinden ibaret olan bina olduğu Tesisin güneyinde üzeri oluklu saç örtülü, iki cephesi açık sundurma bölümü, teknik atölye, iade bölümü bulunduğu, parsel.girişinde 15 m2 büyüklükte bekçi kulübesi, saha betonu, 300 m2 büyüklükte bir alan zemini, grebeton dökülmüş parselin etrafının 1 metre yükseklikte duvar ile çevrildiği bildirilmiştir.

İMAR DURUMU :   Kepez  Belediye  Başkanlığınca parselin  bulunduğu  alanda   1/1000  ölçekli uygulama imar planlarının yapıldığı, planda parselin 0,60 emsalli toplam ticaret alanında ve bir kısmının imar yolunda kaldığı, söz konusu planların askı süresini tamamianmasına raznıen itirazların değerlendirilmesine devam ettiği bildirikniştir

MUHAMMEN BEDELİ: Müdürlüğümüzce yaptırılan kıymet takdiri ve Antalya 4, icra Hukuk Mahkemesinin 07/10/2010 tarih 2010/632 E-2010/1129 Karar sayılı ilamı gereğince;

Taşınmaz Parsel Değeri .      :  352.070.00-TL 

Taşınmazlar Üzerindeki Bina ve Yapı Değeri :  570,000,00-TL

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL :   922.071 LOO-TL

SATIŞ ŞARTLARI

1 - Satış 05/07/2011 günü 15.00-15.10 saatleri arasında Antatya Adliyesi.Hukuk Bloğu 1, kat C1 -01 nolu odada; açık artırma sureliyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlıı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 15/07/2011 günü Antalya Adliyesi Hukuk Bloğu 1, kat C1 -01 nolu odada yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve rüchanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerlerin % 20 si oranında pay akçesi veya bu miktar kadar banka tem¬inat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde, (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 18 KDV, tellaliye, resmi damga vergisi tapu harç ve masrafları teslim masrafları ato'aittir, Alıcı tarafından yatırılan tellaliye ücreti daha sonra ihale bedelinden mahsup edilir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir,

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddi-alarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır, 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun 133. üncü maddesi gereğince ihale feshelidir. iki ihale arasındaki farktan ve faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 - Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satış ilanın ilgililerin adresine gönderilmesi halinde, muhataplarına tebligat yapılmaması veya adreslerinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilmeyenlere işbu satış ilanının tebligat yerine kaim olmak üzere I.I.K, nun 127. maddesi
gereğince ilan olunur,

7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
'2009/13253 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,
(İİKm. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Antalya 4. icra Müdürlüğü tarafından verilen

Münevver Danış/Emlakkulisi.com