Arazi ve arsa rantları mutlaka vergilendirilmeli!

Arazi ve arsa rantları mutlaka vergilendirilmeli!

Gaziantep Güneş Gazetesi'nin köşe yazarlarından Yaşar Erkent bugün köşesinde arsa rantı konusuna yer verdi. İşte yazının detayları..


Ülkemizde işsizliği önlemenin tek yolu bütün şehirlerimizde sanayi yatırımlarının önündeki engelleri kaldırmak suretiyle müteşebbisleri yatırıma teşvik etmektir. 


Son yıllarda ülkemizde sanayi yatırımlarında azalma olduğunu görüyoruz. Nüfusumuzun hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği bir ortamda yatırımların hızının yavaşlaması doğrudan işsizliği tetiklemektedir. 


Ülkemizde yatırımların azalmasının nedenlerini araştırdığımızda elde ettiğimiz bulgular çok çok önemlidir. Birincisi yatırımları engelleyen ülkemizde kırk yıla yakın bir zamandır PKK terör örgütünün ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerini bütün uğraşmalarımıza rağmen sonlandıramadık. 


Bu terör faaliyetleri sonucu ülkemizin önde gelen sanayicilerinden olan merhum Özdemir Sabancıyı çalışma ofisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında kaybettik. Bu sanayicilerimizin ilk kayıplan idi. Bunu İstanbul'da, Ankara'da, 


Gaziantep'de, İzmir'de, Bursa'da, 

Adana'da, Karadeniz'deki illerimizde ve yurdumuzun her köşesinde müteşebbis insanlara yapılan saldınlar yüzünden bilhassa ülkemizin Orta Anadolu, 

Güneydoğu ve Doğu illerimizdeki bütün müteşebbisleri ürküttü ve yatırım şevklerinin lanlmasına sebep oldu. İkinci sebep ise bu insanlar bütün kaynaklannı tercih ettikleri illerimizde ve de ilçelerimizde arazilere ve de istikbal gördükleri arsalara ve binalara bağlamaya başladılar. Müteşebbis insanlan bu yola son 30 senedir iktidarda olan hükümetlerin yanlış politikaları özendirdi. İkinci yanlışlığı da bütün il ve ilçe belediyelerinin imar uygulamalarındaki yanlışlan sebep oldu. Belediyelerin imar uygulamalanndaki adaletsiz şehir planlan yaptırmalan bu yolla varlıklannı şehirlerin çevrelerindeki arazilere ve de arsalara bağlayanlann haksız büyük rantlar elde etmelerinin önünün açılmasına sebep oldu. 1980'li yıllara kadar bütün illerin imar yetkilerini Bayındırlık Bakanlığı kullanmaktaydı. 


Bu yetki 1983 yılından sonra yeni bir kanunla belediyelere devredildi. Eski yasada imara açılan arazilerdeki vatandaşlara ait mülİderden devlet rant vergisi tahakkuk ettirmekteydi. Böylece arazi vurgununun önüne geçilmektedir. Hiçbir fert oturduğu yerde vergisiz bir servete sahip olması engellenmekteydi. Onun içindir ki 1980 öncesi yıllarda arsa ve de arazi spekülatörlerine rastlamak mümkün değildi. 1983 yılından günümüze kadar yapılan yanlış uygulamalar yüzünden oturduğu yerden servetini büyük ölçüde artıranlar toplumumuzdaki dengeleri tamamen alt üst etmiştir. Belediyeler imar planlan hazırlatırken hatırlı gönüllü insanlann hatta kendi partilerine yakın gördükleri insanların arazilerini tamamen yüksek kasklı konut alanlarına veya iş merkezlerine yönelik planlar işlemektedirler. 


Fakir fukaranın gariban vatandaşlannda arazilerini düşük kasklı yapı alanlanna okul alanlanna park ve bahçelere oyun alanlanna ve resmi kullanım alanlan olarak plana işletmektedirler. Burada belediyeler imar yasasının ilafına işlemler yaparak büyük haksızlık yapmaktadırlar. Yasa temel eğitim okullanna aynlacak arsalan belediyeler kendilerine kalan alanlar üzerine işlerler ve bu okul arsasını milli eğitime bedelsiz olarak tahsis ederler, diyor. Bizim belediyeler ne yapıyorlar. Kendilerine kalan arsalan yapı alanına çeviriyorlar ve buralan ihale yoluyla satıyorlar. Vatandaşın arsalanna da temel eğitim şerhi koyarak çok büyük haksızlık yapmaktadırlar. Şimdi yeniden eski imar uygulamalanna dönme zamanı gelmiştir. İmarda rant vergisi yeniden konmalıdır. İllerin valileri belediyelerin imar planlarını yeniden onaylama veya geriye düzeltilmesi için belediyelere yollama yetkisi ile donatılmalıdır. Kesinlikle arsa ve arazi peşinde koşanlara zemin hazırlanması engellenmelidir. İmara açılacak bölgede kesinlikle 18 madde uygulaması yapılmalıdır. Elde edilecekyapı alanlan adaletli olarak hak sahiplerine dağıtılmalıdır. 


Bu düzenlemeler acilen yapılmalı ve ülkemizde halkımız haksız kazanç ve rant peşinde koşmamalı varsa birikimleri bunu yatırımlara yönlendirerek değerlendirmelidirler.


Gaziantep Güneş