Areddrs İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Areddrs İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kerem Durası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Evren Durası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Eren Durası Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 300 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Kadıköy'de kuruldu.Areddrs İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kerem Durası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Evren Durası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Eren Durası Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 300 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Kadıköy'de kuruldu. 


Areddrs İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a) Her türlü inşaat işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak; bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı inşaat (yapı ve/veya binalar) yapmak; bunları satmak ve kiraya vermek. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, inşa etmek, satmak ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleyeçıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılan her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Prefabrik inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri ile ilgili tesisleri yapmak, satmak kiraya vermek, işletmek, devir almak ve devretmek. f) Her türlü Dekorasyonla ilgili olarak spor salonlarının saha çizimi, her türlü bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila ve duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur, su  elektrik doğalgaz tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak. g) İşyeri dışında mallarının ticaretini yapmak üzere nakil vasıtaları satın almak, satmak, servis ağları kurmak, işletmek, bu amaçla nakil vasıtası kiralamak ve kiraya vermek. h) Yurt içinde ve dışında her türlüarsa, arazi, bina, daire, villa, işyerleri ve tesis alım satımı kiralama ve kiraya verme emlak ve gayrimenkul alınıp satılması emlak alana ve satana aracılık etmek bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek. i) Şirket konusu ile ilgili gerek resmi kurumlara gerekse özel şahıslara açılmış ihalelere katılmak amacıyla teminat vermek, verilmiş teminatları geri almak.  Yukarıda yazılı Şirketin faaliyet amaç ve konularını gerçekleştirmek için; a) İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir; çok yönlü ve her türlü kredi ile Aval ve Kefalet kredileri temin edebilir, gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını rehin verebilir. b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve resmi kurumların, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası açtıkları ve açacakları her türlü ihalelere katılabilir, anlaşmalar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir. c) Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat ihracat, taahhüt,  pazarlamacılık ve ticaret işleri ile ilgili iştigal edebilir. d) Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızai taksim edebilir, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirebilir, bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir, devir ferağ edebilir, üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, inkisap devir ve ferağ edebilir, fabrika , idare satış, servis, idare binaları inşaa edebilir. e) Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye koymak sureti ile iştirak edebilir, ticari ve sınai işletmelere katılabilir. f) Şirket konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyete girişebilir, ortaklıklar tesis edebilir, şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme karşılığı kiraya verebilir, konu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplik haklarını gerektiğinde aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir, devredebilir veya elden çıkarabilir. g) Şirket, borçları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları verebilir, şirketin alacakları için ipotek, rehin ve kefalet teminatları alabilir. Konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacakları için ipotek rehin verebilir ve alabilir, rehin ve ipotekleri fek edebilir. h) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde edebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir iştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap edebilir, kiralayabilir ve işletebilir. i) Şirketin adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya satmak amacıyla ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. j) Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak ve bilcümle nedenlerle yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle şirket ve ortaklık kurabilir, ortaklıklara katılabilir,  mevcut veya kurulacak şirketlere ve yönetimine iştirak edebilir, mevcut veya kurulacak şirketlerin paylarını satın alabilir, bilcümle iktisap ettiği  değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarabilir, şirket ve ortakların paylarını satın alabilir ve iktisap edebilir. 


Areddrs İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres:  Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi, Pınar Apartmanı 421/4