Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 85 bin 590 TL sermaye ile 8 Aralık'ta Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Atakent Caddesi, Rose Garden C Blok Sokak'ta kuruldu.Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 85 bin 590 TL sermaye ile 8 Aralık'ta Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Atakent Caddesi, Rose Garden C Blok Sokak'ta kuruldu. 


Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- HER TÜRLÜ GAYRİMENKUL, İNŞAAT , ARSA,ARAZİ,EMLAK,ALIM SATIMI YAPIMI VE TADİLATI İLE KİRALANMASI VEYA KİRAYA VERİLMESİ KONULARINDA ARACILIK ETMEK HER TÜRLÜ İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM SATIM İTHALAT VE İHRACATINI YAPMAK. 2- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı,satımı ve pazarlamasını yapmak. 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz,ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge,alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 5- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine  getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 6- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 7- Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir, 8- Mülkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir, 9- Kamu veya özel tüzel kişiler kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir, 10- İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir, 11- Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilirler, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir, 12- Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir, 13- Gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir, 14- Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir, 15- Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, 16- Şirket, edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Gerçekleştirdiği projelerin teminatı olarak ipotek verebilir, sınırlı ayni haklar tesis edebilir, kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehnedebilir,  AYRICA; A. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. B. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak,  yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak veya sonradan katılmak.ve kuruluşları devir satın almak ve gerekli gördüğü her türlü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. C. Şirket amacını gerçekleştirmek için, her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. D. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak tescil,marka,ihtira berati,model,kesim gibi sınai haklarını iktisap etmek, gerektiğinde bunları şirket adına tescil ettirmek.


Arnavutköy Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Atakent Caddesi, Rose Garden C Blok Sokak 17C/2