Çukurova Balkon

Atakule GYO Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta yapılacak!

 Atakule GYO Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta yapılacak! Atakule GYO Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta yapılacak!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 saat 14.00'te yapılacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından gönderilen açıklama;


Karar Tarihi 05.03.2013

Genel Kurul Türü Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012

Tarihi ve Saati 27.03.2013 14:00

Adresi Kuleli Sokak No:3/3-4 G.O.P Çankaya ANKARA

Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Hiyeti'ne yetki verilmesi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması, Denetçiler Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4. 2012 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların onayına sunulması.

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2012 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakalnlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

10. Sayın Mehmet GENECİ'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasına ve yerine Sayın Talip ÇANKIRI'nın atanmasına dair 06.06.2012 tarih ve 719/902 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarında Genel Kurul'un onayına sunulması.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Seçimi.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, denetçi seçimine ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.01.2013 tarih ve 747/930 sayılı kararının ve Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetimin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile imzalanan Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

13. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

14. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

15. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

16. Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.

17. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sulunması.

18. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.

19. Şirketimiz Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu konuda gerekli yetkilerin Yönetim Kurulu'na verilmesi.

20. Dilek ve temenniler.

21. Kapanış. 

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır