ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Saad Al Adhami tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile Sarıyer, Maslak Mahallesi, Veko Giz Plaza'da kuruldu.


ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Saad Al Adhami tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Ekim'de kuruldu. 


ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Yurt içi veya Yurtdışı gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara her türlü gayrimenkullerle ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti sunmak, müşavirlik hizmetleri, perspektif ve maket yapımı, restorasyon projeleri hazırlanması, bunlarla ilgili her türlü plan ve projeler, teklif dosyaları, fizibilite ve etütlerin hazırlanması, keşif raporları ve her türlü teknik kontrol hizmetleri tatbikat projeler hazırlanması, hesap raporları ve en geniş anlamda yapı gayrimenkul danışmanlık hizmetinin sunulması. Veya bu hizmetlerin üçüncü kişilere yaptırılması. 2. Konusu ile ilgili almış olduğu arsa ve gayrimenkulleri dilediği bedel ve şartlarla, dilediği kişi ve kuruluşlara satmak, satış bedellerini tahsil etmek, satış bedelinden alacağı kaldığı takdirde şirket lehine inşaat teminat ve kanuni ipotekler vaaz etmek ve bu ipotekleri kısmen veya tamamen terkin etmek. 3. Yapı ve gayrimenkullerle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlara, profesyonel yöneticilik yapmak, profesyonel işletmecilik hizmeti sunmak, danışmanlık yapmak, gerekli bilgi ve birikimleri aktarmak, piyasalar ile ilgili araştırma yaparak ilgili kişi veya kuruluşlara sunmak. 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt, montaj ve müteahhitlik işlerini yapabilir. Resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılabilir Kamu ve özel teşebbüslerde alt yapı, üst yapı inşaat işlerinin yapımını üstlenmek, her nevi inşaat yapımı, imali, tesisat, tamirat ve tadilat, restorasyon ve taahhüt işleri yapmak veya yaptırmak. Toplu konut projeleri uygulamak. 5. Konusu ile ilgili 6345 sayılı kat mülkiyet kanununun ilgili hükümlerine göre kat irtifakı kurmak mevcut kat irtifakını bozmak, bozulan kat irtifakını yeniden kurmak, mevcut kat irtifakını kat mülkiyetine devir etmek. 6. Her nevi, iç ve dış giyim eşyaları, konfeksiyon ve tekstil ürünleri ile imalatında kullanılan kumaş, pamuk ve yan sanayi ürünlerinin alım-satımı, ithalat ve ihracatı ile dahili ticaretini yapmak. 7. Tekstil sanayi ile ilgili her nevi kimyevi madde müstahzarları, ham, yarı mamul ve maddelerin tekstil ve deri boyalarının sentetik ve selolajik boyaların kimyasal yardımcı maddelerin alımı-satımı, ithali ile ihracını yapmak. 8. Her türlü kimyasal maddeler, boyalar, plastik, kauçuk petrol ve petrol ürünlerinin alımı ve satımını yapabilir. 9. Her türlü temel ve muhtelif gıda maddelerinin, yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende alım-satımı,ithali ihracını ve pazarlamasını yapmak.Sanayi yolu ile elde edilmiş, dondurulmuş, kurutulmuş su haline getirilmiş ve öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzelerin nebati ve hayvani yağlar, her çeşit konserve hazır yemeklerinin alım-satımını yapmak. 10. Her türlü motorlu ve motorsuz taşıtlar ve yedek parçaları alım-satımı ile umumi nakliye ve depolama işlerini yapmak. 11. Her türlü turistik konut, konusu ile ilgili ticarethane işyerleri, sosyal tesisler tatil köyleri, villa, motel, otel yapım işleri ile uğraşmak bunları işletmek satmak kiraya vermek ve kiralamak, otopark ve garaj işletmeciliği yapmak. 12. Konusu ile ilgili güvenlik sistemleri, elektrik, elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin alım satım ticaretini, elektrik tesisat işleri bakım ve onarım hizmetlerini yapmak. 13. Konusu ile ilgili ticari amaçlı olarak her türlü mal ve hizmetin iç ve dış ticaretini yapmak, tüm konu ve amaçlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek. A ) ŞİRKET MAKSAT VE MEVZUUNA UYGUN OLARAK; a) Şirket konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye mevzuatına göre ve bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurulabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine olabilir. b) Şirket kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde şirketin alacaklarını ve borçlarını temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi. c) Şirket gayrimenkuller inşa eder, satın alır, satar, işletir, devreder, kiraya verir, kiralar, sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir. Üzerlerine leh ve aleyhte ipotek, tesis edebilir veya kaldırabilir. Rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir. Diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri alacaklarına karşılık ipotek edebilir, bu ipotekleri fek edebilir. Üçüncü şahısların borçları için her türlü teminat ve kefalet verebilir. Tapu kütüğü ve sicillerinde mülkiyet, tefrik, taksim, tevhid, ifraz, terk, irtifak, parselasyon, cins tashihi ve sair ayni hakları tesis edebilir veya kaldırılabilir. d) Şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai muamelatı yapabilir, bu cümleden olmak üzere ve özellikle know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir ve bu hakları kendi namına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devredebilir, başkasından devir alarak iktisap edebilir. Yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. e) İmal ve ithal ettiği mamuller toptan ve perakende satabilir, bunların satışının temini için gerekli. 


ATG Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Veko Giz Plaza, Kat:14 Oda No:14033/45.