Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi kuruldu! Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi, Ayşe Çalı, Majed Karmouta tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 6 Ocak'ta Şişli, Harbiye Mahallesi'nde kuruldu.


Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi, Ayşe Çalı, Majed Karmouta tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 6 Ocak'ta kuruldu. 


Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi iş konusu; 1-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkullere dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bu değeri etkileyebilecek piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir etmek. 2-Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamalarında kıymet takdirinde bulunmak, değerleme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek. 3-Gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en verimli ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak,pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 4-Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlemek. 5-İhtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim etmek. 6-Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerleme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukavelesini raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesi ve kanuni sürelerince saklanmasını sağlamak. 7-İnşaatların plan proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek. 8-Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan resmi ve özel kurumların bilimsel çalışma  yapan kuruluşlarından, bilim adamlarından vb kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak. 9-Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en verimli ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek. 10-Amacına göre işlerin tanıtımına ve geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütür ve piyasa araştırmalarını yapar. 11-Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını alır, devreder ve devralır. 12-Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortakları ve firmalarla ortaklık kurabilir, iştirak edebilir, devir alabilir ve satabilir 13- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 14-Her türlü menkul malları ve diğer hakları amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, knowhow,şans haklarını iktisap edebilir, elden çıkarabilir, mahdut ayni veya şahsi haklar ile takyid edebilir. Başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut ayni ve şahsi bir hakka dayanarak kullanabilir veya elde bulundurabilir. Bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir kendi adına tescil ettirebilir üçüncü şahıslara devredebilir kullandırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 15-Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerleme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmet alabilir ve değerleme raporu hazırlatabilir. 16-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlar. 17- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir ve verebilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları  üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin  alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar.


Ayal Gayrimenkul Danışmanlık ve Turizm Sanayi Limited Şirketi adres: Şişli, Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, Sadun Apartmanı, 19/8.