06 / 07 / 2022

Ayazağa'da 165.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ayazağa'da 165.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 165 milyon 380 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 165 milyon 380 bin TL bedel isteniyor. 

12 bin 578 metrekare alanlı arsa nitelikli gayrimenkul için ihale tarihi 4 Mart 2019 Pazartesi günü olarak belirlendi. Gayrimenkulün ihalesi saat 13.00’dan - 13.10’a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B Blok B 23.Kat 318 nolu Oda - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek. 

TAPU KAYDI : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesi 1 Ada 51 parsel, 2 Cilt, 125 Sahifede kayıtlı 12.578,00 metrekare alanlı tarla nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.

Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Akasya Sokak, Mashattan Konutları ve Atatürk Oto Sanayi Sitesi ile çevrili konumdadır. Taşınmazın kuzeydoğudan Güneybatı yönüne doğru düşük eğimli bir topografik yapıya sahip olduğu, taşınmazın çevresindeki yeni yapılaşmaların çoğunlukla yüksek katlı, konut blokları, eski yapılaşmaların ise düşük yoğunluklu sanayi yapılarından oluştuğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı M. Ayazağa Mahallesinin 2012 yılında ise Şişli sınırları içinde yer almakta iken, Sarıyer İlçesine dahil edildiği, M. Ayazağa Mahallesinin genel olarak 3 tarafı ormanla çevrili olup son dönemde yapılan Galatasaray Türk Telekom Arena Stadyumu, Vadi İstanbul, Ağaoğlu 1453, Mashattan, Eclipse, gibi konut ve karma kullanımlı projeler ile popüler bir bölge haline gelmiştir. Maslak ve Levent İş Merkezlerine yakınlığı ile de orta ve üst-orta gelir grubunun ikamet amaçlı tercih ettiği bir bölge olmuştur. Şişhane-Hacıosman metro hattı ve hat üzerindeki İTÜ-Ayazağa ve Oto Sanayi Sitesi durakları ile bölgeye ulaşım imkanının artması, daha kolay ve rahat hale gelmesi bölgeye olan talebin artmasına sebep olmuştur. Ayazağa Mahallesinde Beykent ve MEF Üniversitelerinin Ayazağa Kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesinin de en büyük yerleşkeleri de bu bölgededir.

Ayazağa da 165.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı hizmetlerinin büyük ölçüde tamamlanmış elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı tesislerinin mevcut olduğu görülmüştür. Bölgeye ulaşım imkanları toplu taşıma araçları yanı sıra özel vasıtalarla da mümkündür.’’ Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda taşınmazın değeri 165.380.000,00 TL. (Yüz Altmış Beş Milyon Üç Yüz Seksen Bin Türk Lirası) olduğu takdir edilmiştir.

Ayazağa da 165.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

SATIŞ ŞARTLARI: 
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 04/03/2019 PAZARTESİ GÜNÜ saat 13.00’dan - 13.10’a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonu B Blok B 23.Kat 318 nolu Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazla 03/04/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 03/04/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/1 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3).Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile On Beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22/01/2019