Ayvalık'ta 19,9 milyon TL'ye belirli alanların irtifak kullanımı ihalesi!

 Ayvalık'ta 19,9 milyon TL'ye belirli alanların irtifak kullanımı ihalesi! Ayvalık'ta 19,9 milyon TL'ye belirli alanların irtifak kullanımı ihalesi!

Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı ihalesi yapılacak. İhale bedeli 19 milyon 934 bin 224,23 TL olarak belirtiliyor.Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı ihalesi gerçekleştirilecek. İhale 13 Haziran'da saat 11:00'da yapılacak. 
Ayvalık Belediye Başkanlığından:


1 - İŞİN ADI VE MİKTARI: Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 Ada 1 Parselde Bulunan 20.336,77 m2 Arsa Üzerine Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yaptırılarak İhale Sonucu Belirlenecek Süreyle İdare Tarafından Hazırlatılan Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı, Her Türlü Borçtan Ari, Bakımlı ve Kullanılır Durumda Bedelsiz Olarak İdareye Devri İşi

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL: İhale konusu işin keşif bedeli 19.934.224,23 TL (ondokuzmilyondokuzyüzotuzdörtbinikiyüzyirmidörtlirayirmiüçkrş.)’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Eksiltmeye esas olarak yapım süresi dahil en çok 336 (üçyüzotuzaltı) ay irtifak kullanım süresi esas alınacaktır. Kapalı tekliflerin açılmasından sonraki 2. Oturumda ise irtifak kullanım süresinden 3’er (ay) eksiltme baz alınarak isteklilerden teklifleri alınacaktır. İsteklilerin teklifleri sonucunda en çok 336 (üçyüzotuzaltı) ay süresinden başlamak üzere, ihale en az süreyle irtifak kullanım hakkını vaat eden isteklinin uhdesinde bırakılacaktır.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT: Geçici teminat miktarı; tahmin edilen keşif bedeli üzerinden 598.026,73 TL (beşyüzdoksansekizbinyirmialtılirayetmişüçkrş.)’dir.

4 - İHALE YÖNTEMİ: 2886 - 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif usulü

5 - İHALE KOMİSYONU: Belediye Encümeni

6 - İLANIN ŞEKLİ: 2 kez Yerel gazete, 1 kez Türkiye geneli gazete, 1 kez Resmi Gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

7 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:

Şartname ve ekleri 5.000,00 TL (beşbinlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

8 - SÜRESİ: İrtifak kullanım süresi ihale sonrası oluşacak süredir. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan itibaren yapım işine istinaden anahtar teslim süresi 540 (beşyüzkırk) gündür.

9 - İHALE TARİH VE SAATİ: 13/06/2017 tarihine tesadüf eden Salı günü Saat: 11:00'de encümen toplantı odasında (Başkanlık Makamı) yapılacaktır.

10 - İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa - Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No: 1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTENEN BELGELER:

Gerçek Kişilerden;

1. Kanuni ikametgahı olması,

2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3. Noter tasdikli imza sureti,

4. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sureti vermesi,

Tüzel Kişilerden;

6. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

9. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (6, 7, 8)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı İhale şartnameleri ve sözleşmenin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya noter onaylı vekil tayin edecekleri kişi veya kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden;

12. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

13. İsteklinin ihaleye ilişkin keşif bedelinin son on beş yıl içerisinde en az %50 oranında iş gerçekleştirdiğine ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

14. Ayvalık Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

15. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

16. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

18. Bu ihalede; yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan B Üst Yapı (Bina) işleri III. Grup işler, benzer iş olarak kabul edilecektir. Bunlarla ilgili resmi iş bitirme belgesi ve/veya ilgili belediyesinden alınacak inşaat ruhsatları ve yapı kullanma belgeleri iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin, (içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu) kapalı teklif zarflarını 13/06/2017 tarih ve saat 10:50’e kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

İlan olunur.