Bağcılar'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Bağcılar'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa! Bağcılar'da icradan 5.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy Sulh Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul İli Bağcılar İlçesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 5 milyon 307 bin TL olarak belirlendi.


T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, 239 cilt nolu, 23572 sayfa nolu, 1888 Parselde kayıtlı 1.848,00 m2 yüzölçümlü ARSA niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/253 Esas Sayılı dosyasından yapılan 10.07.2015 Tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul ili Bağcılar İlçesi Bağcılar Köyü tapunun 1888 parsel sayılı Yavuzselim Mahallesi Bakırköy Caddesi 3/1 1-A sokak no:4 adresinde mevcut olan taşınmazın kat irtifakı olmadığından arsa vasıflıdır .Satışa konu arsa üzerinde 1 bodrum kat+ 1 zemin kat + 4 adet normal katlı B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tamamı konfeksiyon atölyeleri ve işyeri şeklinde dizayn edildiği görülmüştür. Katlarda tuvaletler idari bürolar ,mutfak ve çalışma salonları vardır. Taşınmazın tüm katların taban alanlarının paledyen duvarları plastik badanalı dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam ısı camlı pimapen yapı takribi olarak 23 yıllık bir yapı olduğu hesaplamalarda yıpranma payının %30 olarak düşüleceği yapı sobalı olup takribi olarak toplam inşaat alanının 2730.00 m2 olduğu tespit edilmiştir. 


2) Tespite konu olan taşınmaz Bağcılar ilçesinin vasat bir bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü Belediye Sosyal Hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bulunduğu mevkii, iman, yüzölçümü, halihazır durumu, cİvanndaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşımı, iş merkezlerine, mezkur yerlere, ana artere, alışveriş merkezlerine yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi ,yıpranma payı, olduğu gibi kullanılması halinde getirebileceği geliri , değerine tesir eden tüm etkenler ile günün ekonomik koşullan da göz önüne alınarak değer biçil m iştir, "den il inektedir.


İmar Durumu : Dosyasında bulunan İstanbul ili Bağcılar İlçesi Yavuz selim Mahallesi 3390 ada 1parsel sayılı söz konusu parsel; 18 pafta 1888 sayılı kadastral parselinde bulunduğu alanda Be!ediyemizce3I94 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesine uygun olarak yapılan imar uygulaması işlemi neticesinde tescil edilmiş. İstanbul 8. İdare Mahkemesinde açılan dava neticesinde uygulamanın iptal edilmesi neticesinde 3390 ada I parsel sayılı taşınmaz tekrar 1888 parsel sayılı taşınmazın sınırlarına döndürülmüştür. Bağcılar İlçesi Yavuzselim Mahallesi 1888 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (UİP:560) kısmen yol ,kısmen Tali İş Merkezi (TİM) alanında kalmakta olup Ticaret +Konut yapılması durumunda zemin katta maks TAKS:0,40 zemin kattan sonra maks TAKS :0.28 olmak üzere maks KAKS:2.00 parselin tamamında ticaret alanı yapılması durumunda maks TAKS:0,40 maks KAKS :2.00 yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) alanında kalmaktadır. 


Kıymeti : 5.307.750,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 23/02/2016 günü 15:30- 15:40 arası

2. Satış Günü : 24/03/2016 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATİŞ MEZAT SALONUSATIŞ ŞARTLARI:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi  veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V., K.D.V. harcını yatırmadığı taktirde resen IÎK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga "vergisi, KDV, tapu alını harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından%doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/116 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/01/2016