16 / 08 / 2022

Balıkesir Büyükşehir'den 27 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Balıkesir Büyükşehir'den 27 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ilçede yer alan 3 arsa ihale ile satılıyor. İhale 31 Ekim'de yapılacak..Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi İlçesi'nde yer alan 3 arsayı ihale ile satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 27 milyon 146 bin 980 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 31 Ekim'de yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazlardan tapuda Karesi İlçesi 2. Çay Mahallesi 853 ada 6 parsel olarak kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile, tapuda Karesi İlçesi 2. Kayabey Mahallesi 3162 ada 4 parsel ve 3645 ada 10 parsel olarak kayıtlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                         :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                    :  Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No: 1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.266.239 15 10    Dahili: 1303-1308

                                                     Faks: 0.266.239 03 20

c) Elektronik Posta Adresi         :  [email protected]ıkesir.bel.tr

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki her bir taşınmazların ayrı ayrı satışı

b) Yerleri                                   :  Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10271 ada 1 parsel,

                                                     Karesi İlçesi 2. Paşaalanı Mahallesi 9398 ada 2 parsel

                                                     Karesi İlçesi 2. Kuva-i Milliye Mahallesi 12538 ada 7 parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       : 31.10.2018 Çarşamba Günü Saat:14.10’da başlayarak 20’şer dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (853 ada 6 nolu parselin ihalesine katılacak isteklilerden aranır.)

l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname. (853 ada 6 nolu parselin ihalesine katılacak isteklilerden aranır.)

5 - Karesi İlçesi 2. Çay Mahallesi 853 ada 6 parsel üzerinde hali hazırda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince halen kullanılmakta olan yapı ve tesisler 15.04.2018 tarihine kadar idarece kullanılmaya devam edilecek olup; bu tarihe kadar taşınmaz üzerindeki yapı ve tesislerin her türlü tasarruf hakkı İdareye aittir. İhaleyi alan istekli bu süre zarfındaki kullanımdan ötürü İdareden herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. İhaleye katılan istekliler bu durumu bilerek kabul etmiş sayılır.

6 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Başvuru dosyaları 17.01.2018 Çarşamba günü saat: 12.30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Balıkesir Büyükşehir den 27 milyon TL ye satılık 3 arsa!