13 / 08 / 2022

Balıkesir Kepsut'ta 3.7 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Balıkesir Kepsut'ta 3.7 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Kepsut Belediye Başkanlığı, Balıkesir Kepsut'ta kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 21 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek işin tahmini bedeli 3 milyon 782 bin TL olarak belirlendi.
Kepsut Belediyesi, Balıkesir Kepsut'ta kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 21 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek işin tahmini bedeli 3,7 milyon TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kepsut Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan iş; Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Camiiatik Mahallesi, 76 Ada, 23-24 Parselde (1.139,97 m2) bulunan taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2 - İhale dokümanı bedeli 250,00 TL (İki yüz Elli lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

3 - İhale; Camiicedit Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 19 Kepsut - Balıkesir Adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda 21 Mart 2017 tarihinde saat 14:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muhammen bedeli: 3.782.444,04 TL (Üç Milyon Yedi Yüz Seksen İki Bin Dört Yüz Kırk Dört Lira Sıfır Dört Kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3’ü oranında 113.473,32 TL (Yüz On Üç Bin Dört Yüz Yetmiş Üç lira Otuz İki kuruş) geçici teminat vereceklerdir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d) Tüzel kişi olması halinde;

d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g) İlanda belirtilen geçici teminatı vermesi

h) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

g) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 21 Mart 2017, saat 09:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir.