Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammed Hadi Barman ve Abdullah Barman ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Ümraniye'de kuruldu.


Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Muhammed Hadi Barman ve Abdullah Barman ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Ümraniye'de kuruldu.


Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.   3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.   13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15.Resmi ve özel her türlü taahhüt işlerinin yüklenilmesi ve projelendirilmesi, her türlü taahhüt işleri için ihalelere girmek, 16.Kat Karşılığı ya da satın alacağı arsalar üzerinde mesken, işyerleri, işhanları, fabrika binaları, ofis ve her türlü inşaatları yapmak, yaptırmak, bu inşaatların taahhüt işlerini yapmak, bu işler hakkında danışmanlık ve pazarlama işleri yapmak,  17.Satın aldığı gayrimenkulleri parsellemek tevhid etmek veya ifraz etmek veya ettirmek, inşa edeceği mesken ve işyerlerini toptan veya parça parça hisseli veya hissesiz olarak satmak ve kiraya vermek.  18.Her türlü inşaat malzemeleri imalat ve ticaretini yapmak ithal ve ihraç etmek,  19  Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için imalatını ve ticaretini yaptığı malların nakliyesi her türlü kara ve deniz taşıtları almak, satmak, inşa etmek, kiralamak ve kiraya vermek,  20. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konusu başta olmak üzere gerekli yerlerden izin almak koşuluyla her türlü ürün ile ilgili ithalat, ihracat, transit ticaret yapar, serbest bölgelerde faaliyet gösterir, yurtiçinde ve yurt dışında fuarlara iştirak eder. 21.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  Şirket yukarıda yazılı maksat ve konusunun tahakkuku için; 1. Depolar, özel antrepolar, fiktif antrepolar, mağazalar, sergi mahalleri, şubeler açar, kiralar, çalıştırır, kiraya verir, satın alır ve satar, şirket işleri için gerekli nakil vasıtalarını satın alır, kiralar ve satar. 2. Şirket maksat ve konusu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, her türlü fikri ve sınai haklar, ticari unvanları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bayilik, mümessillik, distribütörlük, acentelik, taahhüt, komisyon, ithalat mutemetliği, vekalet, alım satım ve diğer mukaveleleri akdeder.  3. Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslar ile şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, işletme, teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir alır ve devreder. 4. Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü gayrimenkul ve menkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizamı muamelelerde bulunur. 


Barel Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Çamlık Mahallesi, Tütün Sokak 29/9