01 / 07 / 2022

Başak Zemin Proje Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Başak Zemin Proje Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 250 bin TL sermaye bedeli ile Başak Çetin Karagül tarafından kuruldu.Başak Zemin Proje Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bugün Kartal'da 250 bin TL sermaye bedeli ile Başak Çetin Karagül tarafından kuruldu.

Başak Zemin Proje Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, zemin araştırmaları ve etüdleri yapmak, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 11. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 13. Her türlü malın, hizmetin ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler kullanarak pazarlanması ve satışını yapmak. 14. Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir.15. Bina projelerine yönelik: proje, mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetlerinde bulunmak, ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, zemin üzerine etüd, proje, danışmanlık ve mühendislik faaliyetlerinde bulunmak Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. 1.) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi ha klan tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, finansal kiralamaya verilebilir, yurt içinde ve yurt dışından teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerçek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edilebilir, fek edilebilir. Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka fesih name, belge, alameti fabrika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca yukarıdaki haklan kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayri menkulleri devir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.