19 / 08 / 2022

Başakşehir Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin imar planı askıda!

Başakşehir Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin imar planı askıda!

Başakşehir Başak Mahallesi Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı..Başakşehir Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin imar planı askıya çıkarıldı. Planlama alanı; Başak Mahallesi sınırları dahilinde olup; güney sınırında İkitelli Orgazine Sanayi Bölgesi, batısında Metrokent ve Başak 4-5 etap Konutları, doğusunda Başak 1 ve 2.etap konutları ve Onurkent yerleşmesi, kuzeyinde Oyakkent yerleşmesi yer almaktadır. Planlama alanı sınırları Göçmen (Soydaş) Konutları, Afetzede Konutları ve bu alanların çevresindeki boş alanlar ile birlikte 91,4 hektarlık alanı kapsamaktadır.

Planlama alanı dahilinde Göçmen Konutları ve kuzeyinde toplamda 57 hektarlık alanı kapsayan alan 6306 sayılı kanunun 2nci maddesinin (c) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/10/2013 tarih ve 6434 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile, Deprem Konutları ve çevresindeki 34,8 hektarlık alan 02/08/2018 tarih ve 135180 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir.

Bu plan; Başakşehir İlçesi Başak Mahallesinde yer alan yaklaşık 91.4 hektarlık alan için hazırlanmıştır. Planlama alanının yaklaşık 44.6 ha’ı için daha önce yapılan onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları bulunmaktadır. Alanın geri kalan kısmına ait onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Raporun analizler ve sentez kısmında detaylı şekilde açıklandığı üzere; planlama alanındaki meri planlardaki fonksiyonlar çevresindeki imar planlarının ulaşım aksları ve fonksiyonlarıyla bütünlük sağlayamaması ve entegre olamaması biribirinden kopuk kentsel mekanların oluşmasını yanısıra planı olmayan alanda bölgede bulunan hak sahiplerinin bölgenin imar planının bulunmaması nedeniyle taşınmazlarını işlevsel olarak kullanamamasına neden olmaktadır. Bu plan ile; alanda geçerli imar planlarının günümüz şartlarına uygun şekilde ilgili kurumlardan alınan dere, enerji nakil hatları, mania planı, altyapı ve üstyapı hatları ile karayolu, raylı sistemler gibi ulaşım projeleri vb. verilerin plana aktarılması suretiyle revize edilerek nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanlarının ayrıldığı sağlıklı kentsel mekanların yaratılması, çevresindeki planlar ile entegrasyonunun sağlanarak bütüncül planlama anlayışı ile revize edilmesi amaçlanmıştır.

İmar planı askı ilanı

İstanbul, Başakşehir İlçesi, Başak Mah. Deprem ve Göçmen Konutları Bölgesine ilişkin 08/10/2013 ve 02/08/2018 tarihlerinde "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen alan bütününe yönelik1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.Maddesi uyarınca re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12/09/2018-11/10/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planı için tıklayın.