Bayındırlık Bakanlığı, belediyelerin imar yetkilerini devralıyor!

Bayındırlık Bakanlığı, belediyelerin imar yetkilerini devralıyor! Bayındırlık Bakanlığı, belediyelerin imar yetkilerini devralıyor!

Ak Partili 13 milletvekilinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, belediyelerin elindeki imar planı yetkilerinin Bayındırlık Bakanlığı'na geçmesini öngörüyorAk Partili 13 milletvekilinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, belediyelerin elindeki imar planı yetkilerinin Bayındırlık Bakanlığı'na geçmesini öngörüyor. TBMM Bayındırlık Komisyonu üyesi CHP'li Tayfur Süner 'Bu, muhalefet belediyelerinin imar yetkisini gasp düzenlemesidir' derken, teklif mera alanlarında yapılaşmanın da önünü açıyor.
Bayındırlık Bakanlığı tarafından daha önce tasarı olarak hazırlanan, ancak TBMM'deki yasalaştırma süresinin kısalığı nedeniyle milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye 'teklif' olarak sunulan düzenleme şu hükümleri içeriyor:

YETKİ BAKANLIKTA: Bayındırlık Bakanlığı, gerekli görülen hallerde ve ilgili idarenin meclisince (belediye meclisi) bir aylık sürede karara bağlanmaması halinde uygunluk görüşü verdiği yatırımlara dair her tür ve ölçekteki plan değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya yetkili olacak. Bakanlık, harita ve parselasyon planlarını da yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re 'sen onaylama yetkisine de sahip olacak.

GEREKçE HIZ: Düzenlemenin gerekçesi ise 'kıyı ve dolgu alanlarındaki yapıların planlarında bu konuda yetki ve tecrube sahibi olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tek elden, hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir' şeklinde açıklandı.

DANIşžMANLIK HİZMETİ ALACAKLAR: Kamu kuruluşlarına, yaptıracağı yapılarda kendi mimar ve mühendisleri veya müşavirlik kuruluşlarından danışmanlık hizmeti satın almak kaydıyla yapı kullanma izni verilecek.

KÖYDE PLAN ARANMAYACAK: Köy yerleşik alanlarında yapılacak okul, cami, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi küçük ölçekli kamu yapılarında imar planı şartı aranmayacak. Valilik tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yer seçimi yapılacak ve ruhsata bağlanacak.

KÖY KAHVESİ, BAKKAL İçİN DE İZİN ARANMAYACAK: Belediye ve mücavir alanlarn dşında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracak konut, hayvacılık veya tarımsal amaçlı yapılar, bakkal, manav, berber ve köy kahvesi gibi yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacak. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekecek.

MERALAR İMARA AçILACAK: Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak kullanılan kısımları ile Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar, Hazine'ye tescil edilecek ve ilgili belediyelere tahsis edilecek. Belediyelere tahsis edilen alanlardan ot bedeli alınmayacak. Bu alanlar yapılaşma şartları içinde talep sahiplerine tahsis edilecek. Umumi yapılar hariç, inşa edilecek yapılar bodrum hariç iki katlı olacak ve 200 metrekareyi geçmeyecek. Bu yapılar yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılarak yapılacak. İmara açılacak bu mera alanları için valilik bünyesinde komisyon kurulacak. Uygulama ilkeleri yönetmelikle belirlenecek.

SİT ALANINDA EVİ OLAN YAşžADI: Tarihi yerler ve 2. ve 3. derece sit alanlarında oloduğu yerlerde ev ve çeşitli mülkleri bulunanlar hem bölgenin dokusuna aykırılık içermeden yapılarını yenileyebilecek hem de ruhsat ve irtifak hakkı alabilecek. Hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesis edebilecek. Belediyeler ve il özel idareleri, ayrıca, parselasyon planları yapılmak suretiyle belgeleri toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlayarak kat mülkiyeti ve kat irtifakını re 'sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkili olacak.

'Artık belediye engeli yok'
Düzenlemeyi Milliyet'e değerlendiren CHP'li Süner, imar yetkisinin Bayırdırlık Bakanlığı'na devri konusunda şunları söyledi: 'Bu düzenleme muhalif belediyelerin yetkilerini gaspa dönüktür. Kaybettiği kıyılarla hesaplaşıyor. Bu düzenlemeyle büyük petrol şirketlerinin önü açılıyor. Bazı haberleşme şirketleri şehirlerde kuramayacakları baz istasyonlarını artık belediye engeline takılmadan doğrudan bakanlık talimatıyla kıyılarda veya denize dolgu yapılan yerlerde rahatlıkla kurabilecekler. SİT alanında konutu olanlara da imar affı geliyor.'