Bayındırlık İskan Bakanlığı mühendis ve mimarlar arıyor!

Bayındırlık İskan Bakanlığı mühendis ve mimarlar arıyor!Bayındırlık İskan Bakanlığı, Müfettiş Yardımcılığı için sınavla Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi inşaat Mühendisliği bölümü mezunu sekiz (8) inşaat mühendisi, Mimarlık Fakültesi mezunu yedi (7) mimar ve Hukuk Fakültesi mezunu sekiz (8) hu


Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından verilen ilan şöyle;

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında boş bulunan beş (5), yedi (7) ve sekizinci (8'inci) derece olmak üzere, toplam yirmi üç (23) Müfettiş Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP5) puan türünden en az (80) ve üzeri puan alan, Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi inşaat Mühendisliği bölümü mezunu sekiz (8) inşaat Mühendisi, Mimarlık Fakültesi mezunu yedi (7) Mimar ve Hukuk Fakültesi mezunu sekiz (8) Hukukçu sınav ile alınacaktır.

Sınava yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar ve yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubuna mensup toplam dörtyüzaltmış (460) aday çağrılacaktır.

Herhangi bir sebeple belirtilen meslek gruplarından birine yeterli sayıda aday başvurmadığı veya adaylığı kabul edilmediği takdirde, Sınav Kurulu kararıyla toplam aday sayısı tamamlanıncaya kadar, diğer meslek grupları için başvuran adaylardan ilave edilebilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her meslek grubu için belirlenen sayıdan az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, Sınav Kurulu kararı ile bu eksiklik sınav kapsamındaki diğer meslek gruplarının sınavı kazanan adaylarından tamamlanabilecektir.
Atama tarihi itibariyle, Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında boşalma olduğu takdirde ve yeterli atama kontenjanı bulunması durumunda, Sınav Kurulu kararı ve Makam Oluru ile başarılı yedek adaylar arasından boş kadro sayısı kadar atama yapılabilecektir.

1-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

a) 657 Sarılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

d) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik(inşaat mühendisliği), hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

e) 01/01/2011 tarihinde 30 yaşını geçmemiş olmak, (08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname)'nin 9. maddesine istinaden, Bayındırlık ve iskn Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde sınava katılabilme şartları arasında yer alan ve "giriş sınavının yapıldığı yılbaşında otuz yaşını doldurmamış olmak" şeklindeki yaş sınırı "giriş sınavının yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak" şeklinde uygulanacaktır.)

f) Bayındırlık ve İskn Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

g) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSSP5 puan türünden) 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvuranlardan en yüksek puan alan yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar, yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubundan olmak üzere, toplam dörtyüzaltmış (460) kişiye aday belgesi verilecektir, (başvuruda bulunan adaylardan sıralama sonucunda; 160 inci inşaat mühendisi, 140 inci mimar ve 160 inci hukukçu meslek grubundaki adayla aynı puanı almış olanlar da, kendi meslek guruplarında sınava kabul edilecektir.)

h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş olmak.

2-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

1-Hukukçular için;
Anayasa Hukuku,
idare Hukuku: Temel ilkeler, Türkiye'nin idari yapısı, idari yargı,

Ceza Hukuku: Esaslar, Devlet idaresine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümler,

Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel hükümler, muhakeme usulü,

Medeni Hukuk: Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar,
Borçlar Hukuku,

2- İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için; Kendi bölümlerinde okutulan derslerden,

3- Hukukçular, inşaat Mühendisleri ve Mimarlar için; Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden, belirlenir.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve veri daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacak.

3-SINAV BAŞVURUSU

Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte 04/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskn Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresine) şahsen ya da postayla yapılır.

Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 04/07/2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecik¬meler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

4-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;

1) İş başvuru formu,

2) T.C. Kimlik Numarası beyanı, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, askerlikle ilişiğinin bulunulmadığına dair beyanı ile sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı.olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanlarını içeren beyan formu,

3) Şahsen imzalanmış öz geçmiş,

4) Geçerlilik süresini doldurmamış (2009 ve 2010 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı örneği,

5) Nüfus cüzdanın örneği veya fotokopisi,

6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

7) Sınav tarihinden en fazla altı ay önce çekilmiş (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,
isteklilerin İş Başvuru Formunu ve diğer form örneklerini, Teftiş Kurulu Başkanlığından (Bayındırlık ve iskn Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresinden) şahsen ya da www.bayindirlik.gov.tr internet adresinden temin etmeleri mümkündür. Sınav hakkında, mesai saatleri içinde, (0312) 410 29 00 ve 410 29 04 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

5- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE ADAY BELGESİ

Yazılı Sınav, 24/07/2011 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 11/07/2011 tarihine kadar Bakanlığımızın www.bayindirlik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren "Aday Belgesi", adaylara 12/07/2011 Salı günü mesai saati sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan 'Aday Belgesi" adayların İş Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.

Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Aday belgesinin kendilerine ulaşmaması ya da kaybedilmesi durumunda adaylar kimliklerini ibraz ederek sınava girebilirler. Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir-kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb) bulundurulması gerekmektedir. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Adaylar sınpvda hesap makinesi kullanabileceklerdir.

6- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav için tam not 100'dür.
Yazılı sınavı başarmış sayılmak için, meslek grupları konularından alınan notun 65'ten, yabancı dil notunun da 50'den aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazananlar, daha sonra bildirilecek tarihte sözlü sınava çağırılacaklardır.

Sözlü sınav, yazılı sınav kapsamındaki konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca adayın bilgisi, zeksı, kavrama, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi özellikleri de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.
Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 65'ten aşağı olmaması şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır.
Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak, varsa aynı sayıdaki aday kadar da yedek aday olarak belirlenir.

Adayların sıralanmasında sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.
Duyurulur.

NOT: 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bayındırlık İskan Bakanlığı tarafından verilen ilan

 


Münevver Danış/Emlakkulisi.com