Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Deniz Harish Shankarrao Wadkar ve Ali Habib Ali Mohamed Kukar ortaklığında kuruldu.Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Deniz Harish Shankarrao Wadkar ve Ali Habib Ali Mohamed Kukar ortaklığında kuruldu.

Belva Turkey Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır A. Her türlü gayrimenkul, özellikle satın alınan arazileri ticaret, endüstri merkezi ve alışveriş merkezi amaçlı geliştirilmek, yönetmek, yönetim faaliyetleri ile ilgili tüm faaliyetleri, işlem ve muameleleri yapmak, adı geçenleri almak ve satmak devretmek, gerçek ya da tüzel üçüncü şahıslara kiralamak veya gerçek ya da tüzel üçüncü şahıslardan kiracı olarak kiralamak, her türlü gayrimenkul yatırımı yapmak, gayrimenkul projeleri hazırlamak, hazırlanmış olanları satın almak, satmak, bu amaçlarla ilgili her türlü dokümanı hazırlamak ve dağıtmak, B. Satın alma opsiyonuyla birlikte her türlü gayrimenkulü almak ve satmak, gayrimenkullere ilişkin opsiyon sözleşmelerini imzalamak, Tapu Dairesine opsiyon sözleşmelerini kaydettirmek veya silinmesini talep etmek, arazilerin parsellenmesini yapmak, üçüncü kişiler adına satın alınmış gayrimenkuller üzerinde İpotek almak, tesis edilmiş ipotekleri kaldırmak, kat irtifakı, kat mülkiyeti, üst hakkı tesis etmek, üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş her türlü ayni hakkı kaldırmak. C. Her türlü gayrimenkulü edinmek, başkalarına ait her türlü gayrimenkulü kira ile tutmak, bunlar üzerinde dekorasyon, peyzaj gibi her türlü iyileştirmeyi yapmak, bunlar üzerinde ikametgah, iş yeri, ticarethane, fabrika, imalathane, iş merkezi, alışveriş merkezi, showroom, depo gibi her türlü amaç için kullanılmak üzere her türlü inşaatı yapmak yada başkalarına yaptırmak, bu yapıları işletmek ve idare etmek. D. Gayrimenkulleri üçüncü kişilere bütün olarak veya kısımlar halinde satmak veya kiraya vermek. E. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı, irtifak hakkı, iskan hakkı, emlak mülkiyeti, kat ve kat intifa hakkı tesis etmek, iktisap etmek, devretmek ve temlik etmek. F. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren her türlü ticari sınai ve hizmet kuruluşlarına etüd, plan-proje, danışmanlık ve mimarlık-mühendislik hizmetleri vermek. G. Konusu ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, mamul, malzeme, makine, cihaz, alet ve edevatlar ile bunların yedek parçaları, motor aksamları, aksesuarları, sarf maddelerinin alımı, satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve kiralanmasını yapmak, H. Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili olarak, danışmanlık, müşavirlik, proje ve taahhüt işleri yapmak, İ. Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ve bayilikler almak ve vermek, komisyoncular tayin etmek, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket kişi ve müesseselerle ortaklık ve işbirliği ve sözleşmeler yapmak, bunların mümessilliklerini almak, J. Şirketin işletmeleri ile ilgili personel yetiştiren kurumlarla işbirliği yaparak, gerekirse eğitim merkezleri kurmak ve konusu ile ilgili paneller ve sergiler düzenlemek, Şirket bu amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 1. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlarca açılmış ve açılacak olan ihalelere katılmak ve bu konularda ihale düzenlemek, 2. Şirket amacına uygun olarak ve kendi ihtiyacı için yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik yapmak, ilgili emtianın depolanması ve ambarlanması yapmak. 3. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar (krediler) akdetmek, teşvik ve benzeri krediler temin etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri temin etmek, bütün hakları iktisap etmek ve borçları ilzam etmek ve her türlü tahvil ihraç etmek, 4. Şirketin amacını geçekleştirmek için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 5. Şirketin faaliyetlerine paralel işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurmak, veya bunları devralmak, ortak girişimde bulunmak, mevcut ticari kurumlara iştirak etmek ve aracılık yapmamak kaydı ile iştirakleri devir ve ferağ etmek, 6. Şirket bu faaliyetler çerçevesinde gerekli gördüğü takdirde gayrimenkul satın alabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, bina, fabrika ekipman ve tesisler kurabilir, bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirebilir, üçüncü kişilere verilecek inşaat ve kurulum işleri ile ilgili ihale açabilir. Gayrimenkuller üzerinde; tapu ve kadastro daireleri nezdinde her türlü işlemi yapabilir, cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa hakkı, irtifak ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanununda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanabilir. Söz konusu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine ipotek edebilir, 7. Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ve menkul rehni alabilir, fek ve tadil edebilir ve şirket mevzuundan mütevellit olan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir fek ve tadil edebilir. 8. Şirketin işlemleri için gereken taşıtları iktisap edebilir, bunları devredebilir ve şahsi tasarrufa verebilir, 9. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Levazım Mah. Koru Sok. Zorlu Cnt N:2/347 BEŞİKTAŞ