Beykoz'da 1.2 milyon TL'ye icradan satılık tripleks villa!

Beykoz'da 1.2 milyon TL'ye icradan satılık tripleks villa! Beykoz'da 1.2 milyon TL'ye icradan satılık tripleks villa!

Beykoz İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Beykoz ilçesi Paşamandıra köyü Değirmendere mevkiindeki tripleks villayı 1 milyon 200 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 03 Nisan 2012 Salı günü 15:00-15:15 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI BEYKOZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Dosya No: 20T 0/2411 Esas Bir ipotekli borç sebebiyle satışına karar verilen tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ile önemli özellikleri, satış şartları yazılı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşamandıra Köyü, Değirmendere mevki 31 Parselde müseccel, 8.600,00 m2 miktarlı tarla niteliğindeki taşınmazda müşterek mülkiyet esasına göre borçluya ait 1/3 hissesi (Tüm müşterek malikler arasında imza olunmuş 02.07.2010 tarihli rızai taksim mukavelesine ve krokisine göre borçluya ait kullanımda bulunduğu 1.126,99 M2'lik alan ile üzerinde inşa olunan 55 kapı numaralı tripleks villadır.) açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1- İMAR DURUMU: Beykoz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat Bürosunca tanzim edilmiş olan 19.08.2011 gün ve 7966 sayılı yazısında; Beykoz ilçesi, Paşamandıra Köyü, Değirmendere Mevkii, 1 Pafta, 31 Parsel sayılı parselin; istanbul 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.01.1995 gün ve 7755 sayılı kararı ile Doğal Sit ilan edilen alanda kalmaktadır. Koruma Kurulunun 05.06.1996 gün ve 8284 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli Sit Derecelendirme paftasında II. derece Sit Alanı olarak gösterilmektedir. Onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma imar Planlarının bulunmadığından, her türlü imar uygulamasının Koruma Bölge Kurulunun ilgi (b) kararı ile belirlenen yapılanma şartlarına göre yapılmakta iken kurulun ilgi (c) kararıyla geçiş dönemi yapılanma süresinin 26.07.2008 tarihinde sona ereceği belirtilmektedir, istanbul Vİ. numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun Belediyemize uygulamanın ne şekilde olacağı hususunda henüz görüş bildirmediğinden imar Durum bilgisi verilememektedir...' denilmiştir. 2- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; istanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşamandıra Köyü Değirmendere Mevkii 1 Pafta 31 parsel sayılı numarasında kayıtlı olup, Tapu Sicil Müdürlüğünden celp edilen tapu kaydına nazaran tarla vasfında olduğu belirtilmişse de mahallinde yapılan incelemede, içerisinde on yıllık olduğu anlaşılan 3 adet tripleks tarzında yapılmış villa ile 120 m2 büyüklüğünde bekçi kulübesinin (evi) bulunduğu, her bir villanın toplam kullanım alanının 550 m2 olduğu, villaların bodrum kat 2 normal kat ve çatı katından teşekkül ettiği, taşınmazdaki tüm müşterek malikler arasında rızai taksim mukavelesi bulunduğu, krokisine bağlı olarak toplam 550 m2 miktarlı, bodrum, zemin kat, normal kat ve çatı katından müteşekkil 55 numaralı villa tarzında tripleks mütekamil yapının ise borçluya ait olduğu, parselin yoldan 50 metre içerde kaldığı, taşınmaza ulaşılabilmesi için ayrıca 3 m genişliğinde bir yolu bulunduğu, Riva deresi kenarında kaldığı, ulaşımının kolay ve Paşamandıra köyüne de 500 metre mesafede bulunduğu anlaşılmıştır. 3-TAPU KAYDINDA BEYÂNLAR HANESİ: yoktur 4-TAKDIR   OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın borçluya ait 1/3 hissesine 1.200.000,00.-TL kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI Yukarda açık tapu kaydı, imar, halihazır durumu ile kıymeti belirtilen taşınmazın; 1 .Satışı: 03 NİSAN 2012 SALI Günü ; saat 15.00 -15.15 arasında Beykoz. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada satışa konu hissenin tahmin edilen kıymetinin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2.Satışı: 13 NİSAN 2012 CUMA Günü; saat 15.00 -15.15 arasında Beykoz icra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkuldeki borçlu hissesi en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin taşınmazdaki borçlu hissesinin tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir, a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin %20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nisbetinde 240.000.-TL pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1 .maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez, b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere kendisine mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaları ve ferileri ile tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.md.684,862), taşınmazın eklentilerinin (MY.Md.686,862), hukuki semerelerinin (MK.md.879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507) vb. mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir, e- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme. hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 7,5.-TL tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2411 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic.if. K.126) (* *) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 10992)   İlan için tıklayın!