Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, Özlem Büyükkaya Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 12 Ocak 2015 tarihinde Şişli'de kuruldu.


Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, Özlem Büyükkaya Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 12 Ocak'ta kuruldu. 


Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Gayrimenkul yatırımı yapmak amacı ile her nevi gayrimenkulleri almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin belirli bir proje kapsamına alınarak değer kazandırılması suretiyle kazanç elde etmektir. 2- Alışveriş merkezleri, ticaret ve iş merkezi, turistik, sportif, eğitimsel ve kültürel tesisleri, sinema, tiyatro salonlarını, öğrenci yurdu, hastane, huzurevlerini bağımsız olarak veya diğer kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konsorsiyum şeklinde kurabilir, inşa edebilir veya başkalarına yaptırabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kiracısı bulunduğu gayrimenkulleri alt kiraya verebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü tasarrufta bulunmak.   Mevcut tesis ve alanları tamir veya tadil ve restore edebilir, yerlerine yenilerini inşa edebilir veya ettirebilir, kullanım amaçlarını değiştirerek daha değerli hale getirebilir. 3- Yurt içinde ve dışında emlak almak, satmak ,kiralamak pazarlamak ve bunlarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mümessillikler almak, 4- Mimari ve mühendislik projeleri üretmek, amaç ve konusuyla ilgili hususlarda danışmanlık hizmetleri vermek.   5- Türkiye nin çeşitli yerlerinde konut, işyeri, sanayi tesislerini tek başına veya ortaklaşa  inşa etmek, ettirmek, bunlar üzerinde imar planı, aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri gibi tüm plan ve projeleri yaptırmak, bunları satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya işlettirmek, kurulacak olan tesislerde turizm, toplu konut, konut sitesi gibi yerleşimleri ilgilendiren bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 6- Her türlü doğrudan veya kat karşılığı veya yap-işlet-devret türü inşaatlar yapmak veya yaptırmak, müstakil ve toplu meskenler inşa etmek, bunları satmak, kiralamak, kiraya vermek, üzerlerinde ipotek dahil ayni haklar tesis etmek, 7- İnşa ettiği veya ettirdiği konut,  ticari, sosyal, turistik, sportif ve kültürel alanların, eğlence tesislerinin ihtiyaç duyulan her türlü servis, yönetim, bakım, onarım, işletmecilik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak 8- Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 9- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 10- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 11- Her türlü kuruluş ve kişilere  ait taşınmaz mallar, gayrımenkuller, arazi, arsa, meskenler, villa, yalı, işyerleri,  sanayi ya da sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, otel ve moteller ve benzerleri için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerek doğrudan gerek dışarıdan hizmet almak suretiyle değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları yapmak ve standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep edenlere sunmak. 12-Bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini yaptırmayı üstlenmek, 13- Taşınmazların hukuki durumunun çeşitli açılardan tesbiti, gayrımenkullerin piyasadaki durumu, konumu hakkında araştırmalar yapmak, fizibilite çalışması , boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek. 14- Telefon çağrı merkezleri kurmak, çalıştırmak, talep eden firmalara bu hizmeti pazarlamak, telefon operatörleri havuzu kurmak. 15- Konusu ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetini vermek. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı konularda faaliyette bulunabilir. a) Amaç ve konu kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, kendisi için ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, ipotek verebilir, kendi adına ve/veya üçüncü şahıslar adına ipotek verebilir, mükellefiyet oluşturabilir, üçüncü şahıs ipotekleri yapabilir veya üçüncü şahısların borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek tesis edebilir,  alacaklarını teminen üçüncü şahıslardan ipotek alabilir, ayni ve şahsi haklarla ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir, rehin v.b. ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis edebilir, rehin ve ipotekleri fek edebilir, sigorta ettirebilir, devir ve temlik edebilir.   b) Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas,birleştirme ( tevhid ), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası , tevhidi, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Medeni kanununun 756. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir , şirket ve üçüncü şahıslar lehine mecra hakkı, geçit hakkı ve üst hakkı dahil her türlü irtifak hakkı tesis edebilir, ettirebilir.  c) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için her türlü hukuki işlemde bulunmak, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin.


Bigrak Gayrimenkul İnşaat Yatırım Turizm Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi, 110/6.