Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği nedir

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği nedirBinalarda Enerji Performansı yönetmeliğinin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasma,enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir


Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması,ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulması ve güncel tutulması.toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması yönelik çalışmalar yapılmasıdır.

Isı Yalıtım Yönetmeliği, enerji limitlerinin yalıtım kalınlığının arttırılması, haksız rekabet ile mücadelede devlet desteği sağlanması gerekmektedir.

Binalarda Enerji Kimlik Belgesinin Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı kullanım ruhsatı aşamasmda birlikte alınarak zorunlu hale geliyor.
5 Aralık 2009 yılında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans, BEP, ile ısıtmanın yani sıra ile soğutma, havalandırma, aydınlatma ve sıcak su temini gibi enerji kullanım alanları ve sistemlerinin verimlilikleri dikkate alınacak. Bu yönetmelikle birlikte uygulamaya giren en önemli konuda 'Enerji Kimlik Belgesi' uygulamasıdır. Vatandaşlar alacakları konutun enerji giderleri, yıllık maliyetleri gibi birçok bilgiye bu kimlik sayesinde öğreneceklerdir.

Mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi almak için 2017ye kadar süre tanınmıştır.

Binaların enerji performanslarının belirlenmesi, binaların m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenip, bu değere göre C02 salınmamın hesaplanması, bu değerlerin referans bina ile kıyaslanması ve kıyaslanma sonucuna göre binanın A ile G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşecektir.
Habertürk