Birecik'te satılık gayrimenkuller! 4 milyon TL'ye!

Birecik'te satılık gayrimenkuller! 4 milyon TL'ye! Birecik'te satılık gayrimenkuller! 4 milyon TL'ye!

Birecik (Ş.Urfa) Belediye Başkanlığı mülkiyetinde yer alan taşınmazlar 4 milyon 28,15 TL bedelle satışa sunuluyor. Taşınmazlar için ihale 20.06.2018 Çarşamba günü Saat 14.00’te yapılacak.Birecik (Ş.Urfa) Belediye Başkanlığı mülkiyetine ait taşınmazlar 4 milyon 28,15 TL bedelle satışa çıkıyor. İhale 20.06.2018 Çarşamba günü Saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 

 

 

Birecik (Ş.Urfa) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Birecik İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, imar durumu, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar ihale yoluyla 20.06.2018 Çarşamba günü Saat 14.00’da Birecik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250.-TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürkisi

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Satış şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

h) Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Satış şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 20/06/2018 Çarşamba günü Saat 14.00’da Birecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 20/06/2018 Çarşamba günü saat 13.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale Komisyonu ihale sırasında % 3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

6 - Ödeme: Ödemenin tamamı peşin olarak yapılacaktır.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV (Uygulanmayacaktır.), her türlü vergi resim harç, Tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.