Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dursun Kaygusuz tarafından 250 bin TL'lik sermaye ile 23 Mart'ta Şişli, İzzetpaşa Mahallesi'nde kuruldu.Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dursun Kaygusuz tarafından 250 bin TL'lik sermaye ile 23 Mart'ta kuruldu. 


Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, tesisat, montaj işleri ve her nevi müteahhitlik, taahhüt ve kat karşılığı inşaat işleri üstlenmek, yapmak, yaptırmak. Asıldan olmak üzere her türlü inşaat ve tesisat projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak. Resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhüt almak, toplu konut ve işyerleri iş hanları, hastane, sanayi tesisleri inşa etmek ve bunları organize etmek ve bilcümle inşaat işleri ile iştigal etmek, satmak ve kiraya vermek. 2 ) Yurt içi ve Yurt dışında özel, Tüzel ve Resmi kurumlara ait her türlü İnşaat, Montaj Peyzaj ve çevre düzenleme işleri, taahhüt ve müteahhitlik işleri, inşaat malzemeleri alım ve satım, İthalat ve İhracat işleri yapmak. 3) Yurt İçi ve Yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. 4) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, yer altı ve yer üstü telefon, bilişim hatları, havi hatları montaj, onarım, değişim ve yenileme işlerini yapmak ve yaptırmak. 5) İnşaat ve taahhüt işleriyle ilgili olarak gerekli makine, teçhizat, donanım ve tesisatları satın almak, kiralamak ve kiraya vermek. 6) Her türlü iç mimari ve dekorasyon işlerinin proje ve taahhüdü yapımı konu ile ilgili her nevi mobilya dekorasyonlarının pazarlamasını iç ve dış ticaretini yapmak ve yaptırmak. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; a)- Şirket amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat  irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b)- Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için konusuna giren , mamul, yarı mamul, mallar ile her türlü ham ve yardımcı maddeleri, alet-edevat, teknik malzeme, teçhizat imal edebilir, bunun için tesisler kurabilir, alabilir, satabilir, ihraç ve ithal edebilir. c)- Şirket konusu ile ilgili tesisleri kurabilir, şubeleri açabilir, yerli ve yabancı gerçek kişilerle işbirliği yapabilir. Her türlü binalar, depolar, hizmet binaları kurabilir, bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa edebilir, bunları alıp satabilir, kiraya verebilir, devir ve ferağ edebilir. d)- Şirket işleri için gerekli kara, deniz ve hava taşıtları satın alabilir, devredebilir, kiralayabilir, bu hususta her türlü tasarrufta bulunabilir. e)- Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak, gerekli bilimum ruhsatname, izin, her türlü marka, patent, lisans, ve know how iktisap edebilir, tescil ettirebilir her türlü tasarrufta bulunabilir. Yurt içi ve dışında mümessillik, temsilcilik, acentelik ve bayilik alabilir, verebilir. f)- Şirket amacına ulaşabilmesi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadede krediler temin edebilir. Sağlanan kredi ve borçlara karşılık alacaklı kişi, kuruluş ve bankalar lehine ipotek, Rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir  veyahut şirketin alacakları için bu teminatları alabilir, ipotek tesis ve fek edebilir, ticari işletme rehini akdedebilir. g)- Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun tasvibine sunularak bu yolda karar alınması halinde dilediği işleri yapabilecektir. h)- Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve ortaklar kurulunun kararı doğrultusunda yapacağı esas mukavele değişikliği ile maksat ve konusuna sair faaliyetleri dahil edebilir.


Birleşke Yapı Dekorasyon İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, İzzetpaşa Mahallesi, Fırınarkası Sokak, 9/1.