16 / 08 / 2022

Bkt Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!


Bkt Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Bahçelievler’de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Berke Merter ortaklığında kuruldu.Bkt Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Bahçelievler’de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Berke Merter ortaklığında kuruldu.

Bkt Gayrimenkul Yönetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amacı ve bu amacı gerçekleştirebilmek için yapmaya yetkili olduğu işler ve muameleler şunlardır: a) Devlet iktisadi devlet teşekkülleri, katma ve özel bütçeli daireler, bunlara bağlı kuruluşlar, vakıflar, meslek kuruluşları, bankalar, kooperatifler ile yerli ve yabancı diğer tüm resmi, yarı resmi özel ve askeri kuruluşlar, hakiki ve hükmi şahıslara ait her türlü alt yapı altyapı, bina, bölüm, tesis, yol, köprü ve sanat yapıları ile bunların tüm eklentileri ile ilgili her türlü inşaat, montaj, restorasyon, renovasyon, dekorasyon, peyzaj, onarım ve tadilat işlerini yapmak ve bunların yapımını taahhüt etmek. b) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, iskan almak cins değişikliği yapmak. c) Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. d) Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı e) Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. f) Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. g) Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek, kira sözleşmelerini fesih etmek. h) Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, i) Şirket amacı doğrultusunda motorlu motorsuz her türlü nakil vasıtasını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. j) Yurt içi ve yurt dışında her türlü müşavirlik, mimarlık ve mühendislik işlerini yapmak, proje hazırlamak, inşaat kontrollük hizmetleri vermek, her türlü etüd ve fizibilite hesapları yapmak, proje ve inşaat yönetim hizmetleri sunmak. k) Gayrimenkul geliştirme işleri ile ilgili her türlü proje çalışmaları yapmak, bunları yatırımcılara sunmak, her türlü gayrimenkulün alım, satım ve kiralanmasında aracılık hizmetleri sunmak. l) Her türlü gayrimenkul ve tesislerin bakım onarım, yönetim, danışmanlık ve işletimle ilgili tüm faaliyetlerini üstlenmek; Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a) Her türlü franchise menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, bu işlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, bunların üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kiraya verebilir, devir ve ferağ edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kira şerhi vesair haklar tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amacını gerçekleştirmek için bankalardan krediler kullanabilir. Bu kredilere karşılık her türlü ipotek verebilir. Gayrimenkuller için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaadini kabul edebilir, ilgili tapu sicil müdürlüğünde şerh ettirebilir, tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta kat karşılığı inşaat sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmeyi akdedebilir. Şirket gerek kendi gerek üçüncü şahısların borç ve alacakları için ayni ve nakdi teminatlar alabilir, menkul rehni, gayrimenkul ipoteği tesis edebilir, bunlar ile ilgili kanuni takiplere geçebilir. İpotek ve diğer tahditlerin fekkini talep edebilir. Gayrimenkulleri satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde leh ve alehte ipotek tevhid ifraz intifak intifa rehin ve sair ayni haklar tesis eder veya kaldırır, yerli ve yabancı teknik yardım bilgi, patent know-how, ihtira beratı, marka, izin ruhsat, imtiyaz lisans ve işletme haklarını istihsal veya iktisap eder, satın alır, satar kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir devredebilir veya devralabilir. şirket konularına giren malları depolanması için ardiye özel depo veya antrepo açabilir ve işletebilir, nakli veya dağıtımı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.