Bodrum'da 18.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Bodrum'da 18.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Muğla İli Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla Bodrum Konacık Mahallesi'nde yer alan arsayı 18 milyon 660 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Muğla İli Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Muğla Bodrum Konacık Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 18 milyon 660 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Muğla İli Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Bodrum

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ (BODRUM DENİZ TİCARET ODASI) toplantı salonunda, (Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 Bodrum/MUĞLA), toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,
 c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 
 ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

Bodrum

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4- İhale Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi (Bodrum Deniz Ticaret Odası) toplantı salonunda yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına ya da Mal müdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir.
5- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Taşınmaz satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25)
İlan olunur.