Bodrum'da icradan 3.2 milyon TL'ye arsa!

Bodrum'da icradan 3.2 milyon TL'ye arsa! Bodrum'da icradan 3.2 milyon TL'ye arsa!

Bodrum Torba'da bulunan zeytinlik ve arsası, Bodrum 1. İcra Dairesi tarafından 27 Temmuz günü saat 10:00 ile 10:10 arası açık artırma usulüyle ihale ediliyor.Bodrum Torba'da bulunan zeytinlik ve arsası, Bodrum 1. İcra Dairesi tarafından 3 milyon 254 bin TL'ye satışa çıkarılıyor.Özellikleri: Muğla il, Bodrum ilçe, 150 Ada No, 5 Parsel No. Torba/Torba Mahalle/Mevkiinde, 8.044,22 m2'lik zeytinlik ve arsası niteliğindeki taşınmazın tamamı. Taşınmaz, Bodrum un girişinde. Yalıçiftlik-Kızılağaç yol ayrımının karşısında, Bodrum-Milas karayoluna cephelidir. Bodrum şehir merkezine 1,5 km mesafede yer almakladır. Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz, su, elektrik, ulaşım, telefon ve belediyenin mevcut tüm altyapı (sokak aydınlatması, çöp toplama hizmetler gibi) hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin güney cephesi Bodrum-Milas karayoluna cepheli, kuzey boş taşlık ve ormanlık arazi, batısı 2.el malzeme satışı yeri ve depo, doğusu ise karayoluna cepheli arazidir. Keşif tarihi itibariyle yapılan incelemelerde: konu parselin yol tarafının boş arazi olduğu, bu kısımda hafriyattan çıkmış 40-50 m3'lük taşın istiflendiği, parselin kuzey kenarı boyunca 80 adet civarında bakımsız zeytin ağaçları ile odun değeri dışında ekonomik değeri olmayan çeşitli ağaçların bulunduğu, bunun dışında parsel üzerinde başka herhangi bir muhdesatın bulunmadığı görülmüştür. Konu parselin Bodrum girişinde Kızılağaç-Yalıçiftlik yol ayrımının karşısında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey batı sınırlarından itibaren Bodrum yönüne doğru konut, otel ve yol boyunca ticaret amaçlı yapılaşmalar bulunmakta olup bu alandaki yapılaşmalar son yıllarda artış göstermektedir. Konu taşınmazın sahip olduğu yüzölçümü, imar durumu ve konumu itibariyle ticaret amaçlı projelere imkan sunmakladır. Dosyada bulunan Bodrum Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yazıda; bölgesinin Kısmen akaryakıt ve LPG istasyonu, kısmen imar yolunda kaldığı, lll.derece doğal sit alanı olduğu, minimum parsel büyüklüğünün 2000 m2, yapılaşma hakkının KAKS:%10 olduğu, komşu parsellerden 5 metre çekme mesafesinin olduğu belirtilerek, planlama alanında imar uygulaması plan bütünündeki düzenleme ortaklık payı oranı gözetilerek Belediyesinin belirleyeceği etaplar halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.madde hükümleri doğrultusunda yapılacağı, Belediyece belirlenen etaplar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görüldükten sonra uygulamaya geçilebileceği, ortak kullanım alanları (yol, park, otopark vb) kamu eline geçmeden o adadaki parsellere uygulamaya geçilebileceği, söz konusu taşınmaz üzerindeki yapılaşma koşulları ise; "Bu alanda E=0,10 U; H:Max:6,50 m'yi geçemez. Akaryakıt istasyonu olarak tanımlanan alanlarda, akaryakıt satışını destekleyici nitelikteki hizmet üniteleri, idari' birimler ve sosyal tesisler yer alabilir. Akaryakıt satışını destekleyici nitelikte olmayan ticarf birimler yer alamaz. Akaryakıt ve LPG satış istasyonu içerisinde konaklama tesisi yapılamaz" olarak belirtilmiştir.


Adresi; Bodrum'un girişinde, Yalıçiftlik-Kızılağaç yol ayrımının karşısındadır.


Yüzölçümü: 8.044,22 m2


Kıymeti: 3.254.000,00 TL


KDV Oranı:%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi


1.Satış Günü: 27.07.2015 günü 10:00-10:10 arası


2.Satış Günü: 27.08.2015 günü 10:00-10:10arası


Satış Yeri : Bodrum Adliye Sarayı 1 .icra Müdürlüğü Koridoru ÖnüSatış şartları:


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu «sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5438 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/05/2015