Çukurova Balkon

Bolu Gerede'deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL'ye kiraya veriliyor!

Bolu Gerede'deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL'ye kiraya veriliyor! Bolu Gerede'deki otel 20 yıllığına 3.6 milyon TL'ye kiraya veriliyor!

Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bolu İli Gerede İlçesi'nde yer alan otel binasını müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına kiraya verecek. Taşınmazın kiralama bedeli 3 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden:Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin;


a) Adı:  Gerede Belediye Başkanlığı

b) Adresi:  Kitirler Mahallesi Eski Hükümet Sok. No: 2 Gerede/Bolu

c) Telefon numarası:  0374 311 6700

ç) Faks numarası:  0374 311 6703

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle alabilir.


Madde 2 - İhale konusu olan işin niteliği yeri ve süresi :

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kitirler Mahallesi, Esentepe Mevkii 42 ada, 14 ve 17 parsellerde kayıtlı, toplam 7795 m2’lik taşınmazın üzerinde, 74 oda, 157 yataklı toplam 5378 m2 inşaat alanı bulunan, Esentepe Otel Binası ile kullanımı Belediyemiz tasarrufunda bulunan; 2 Adet Futbol Sahası, Arkut Dağı Kayak Tesisi, Teleski ve Kafeterya’nın 20 yıl (240 ay) süre ile ihale yoluyla kiraya verilmesidir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümlerine göre kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecektir.


Madde 3 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.


Madde 4 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

b) İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 25/02/2016 Perşembe günü.

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.


Madde 5 - Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat :

İşin Tahmin edilen bedeli 15.000,00 TL+KDV/ay (OnbeşbinTürklirası) x 240 ay = 3.600.000,00 TL (üçmilyonaltıyüzbinTürklirası) olup %3 geçici teminatı 108.000,00 TL (yüzsekizbinTürklirası) dır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde yazılı olan değerler teminat olarak kabul edilecektir.


Madde 6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

c) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;


1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.


f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.


g) Şartname de özellik ve içerikleri belirtilen ihale teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.


İlgililere ilanen duyurulur.