08 / 08 / 2022

Bolu'da 15 jeotermal saha ihale edilecek!

Bolu'da 15 jeotermal saha ihale edilecek!

Bolu İl Encümeni Başkanlığı, Bolu'da bulunan 15 adet jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahasını ihaleye çıkarıyor. Söz konusu ihale 20 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek.JEOTERMAL KAYNAK İLE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR


Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


Bolu İli, Merkez İlçesi, Feruz Köyü mevkiindeki doğal mineralli su sahasına ait 4806 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Ömerler mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 486,19 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Kartalkaya mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 5000 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Akçaalan mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 456,49 hektarlık alanda, Merkez İlçesi, Elmalık Mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 1400 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Susuz Köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 4912,50 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Sünnet Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 4900 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Akçaalan Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 4335,45 hektarlık alanda, Göynük İlçesi, Aksaklar Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 4900 hektarlık alanda, Yeniçağa İlçesi, Eskiçağa köyü mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 2800 hektarlık alanda, Yeniçağa İlçesi, Yumrutaş köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 2553,40 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Sinekli yaylası mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 2051,31 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Elmacıkdere Köyü mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 2902,08 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Yeşilyazı mevkiindeki doğal mineralli su arama sahasına ait 3993,25 hektarlık alanda, Mudurnu İlçesi, Gürçam mevkiindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 1,23 hektarlık alanda arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 3 adet jeotermal kaynak ile 12 adet Doğal Mineralli Su arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

Bolu da 15 jeotermal saha ihale edilecek!


İhale tarihi:  20.10.2015 Saat: 14:00 ve müteakiben.


İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 500 -TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Vergi Levhası (onaylı),

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 500.-TL’lik makbuz.

8 - Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.