Buca'da Limos tekstil imalathanesi, 2 milyon TL'ye icradan satılık!

Buca'da Limos tekstil imalathanesi, 2 milyon TL'ye icradan satılık! Buca'da Limos tekstil imalathanesi, 2 milyon TL'ye icradan satılık!

İzmir 13. İcra Müdürlüğü, İzmir ili Buca ilçesi Tınaztepe mahallesinde üzerinde Limos yazılı tekstil imalathanesini 2 milyon 7 bin 8,58 TL'den satışa çıkardı. Satış, 20 Mart 2012 Salı günü 09:30-09:40 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle; 

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 
İZMİR 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Dosya No :2011/10663

 

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı; TAPU KAYDI :  İzmir  ili, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesinde kain tapunun, 7570 ada, 6 parselde kayıtlı 1.000,00m2 miktarlı bodrum dahil 5 katlı betonarme imalathane İMAR DURUMU     : Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nin 1/1000 ölçekli imar yazısında belirtildiği üzere; 210 IVc pafta 7570 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz bina yüksekliği: h= Serbest, ön çekme mesafesi 5,00mt, arka bahçe mesafesi 5,00mt, yan bahçe mesafeleri 3,00mt, ön çevre yeşili 3,00mt, Yan çevre yeşili 2.50mt, arka çevre yeşili 4,00mt olan yapı adasında kalmaktadır. TAŞINMAZIN ADRESİ : Adatepe mahallesi 2/20 Sokak No : 11- Limos- Begos 3.Bölge- Buca / İZMİR ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz, İzmir ili, Buca ilçesinde tapu kaydına göre Tınaztepe, Belediye kayıtlarına göre; Buca OSB Mahallesinde 2/20 sokaktan 11 numara alan 5 katlı bina ve arsasının tamamıdır. Parsel güney doğusunda 2/20 sokağa cepheli olup digger yönlerde digger parsellere komşudur. Parsel üzerindeki bina Bodrum kat + Zemin kat + 1 .Kat + 2 Kat + 3.Çekme katlardan ibaret olmak üzere toplam 5 katlı olup, b.a. karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiştir. Ve asansörlüdür. Binanın tamamı imalathane ve idari bölümden ibaret olup, ana giriş kapısı üzerinde LİMOS yazılıdır. Parsel üzerindeki taşınmaz 07/05/2010 tarihi itibariyle ruhsatı olup, yapı kullanma izin belgesinde belirtildiği üzere toplam 2.391,24m2 inşaat alanlı olup, keşif tarihi itibariyle 0-3 yaş arası b.a. yılar için %4 yıpranma paylıdır. Yapılan incelemelerde; • Bodrum Katın; Depo, imalathane, hol, bay-bayan wc, asansör ve Bodrum kata iniş çıkış sağlayan 2 ayrı merdiven kovası, • Zemin Katta; Giriş holü, 2 oda, wc-lavabo, giriş holünden imalathaneye giriş, bay-bayan wc, • 1. Katta imalathane, Show room, bay-bayan wc, girişte wc-lavabo, ofis, 2 oda, '• • 2. Katta imalathane, Show room, 7 oda, mutfak, bay-bayan wc, • 3. Çekme kata Yemekhane, asansör makine dairesi, merdiven kovası ve açık teras alanı bulunmaktadır. Bina genelinde döşeme kaplamaları imalathanelerde vakumlu beton, ortak alanlarda ve ıslak hacimlerde seramik, odalarda laminant parke, duvar kaplamaları ıslak hacimlerde fayans, diğer hacimlerde ve tavanlarda sıvalı ve badanalı, imalathane dışında kalan alanlarda tavanlar asma tavanlıdır. 3.Çekme katta yer alan Yemekhane; yığma duvar üzerine çelik çatı makaslı ve makasların üzeri alüminyum sandviç panel kaplamalıdır. Binada iç kapılar ahşap, pencereler alüminyum doğramalıdır. Elektrik ve suyu mevcut olan taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, iyi durumdadır. Yapı kullanma izin belgesinde belirtildiği üzere taşınmaz 3B yapı grubunda olup, 2011 yılı Yapı yaklaşık Birim Maliyetleri tablosuna göre 3B yapı sınıfındaki yapıların m2 birim maliyet değeri 565,O0.-TL/m2 dir. Taşınmaz yıpranma payı %4 olarak alınmıştır. Arsanın m2 birim satış değeri 710.000 TL/m2dir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan ilk öğretim Okuluna 447mt. direkt (kuş uçuşu) mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. İHALE KATILIMCI ŞARTLARI: Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nin (B.E.G.O.S) 16/12/2011 tarihli 2011/387 sayılı yazısında belirtildiği üzere; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 5807 sayılı yasa ile değişik 15. Maddesinin 3.fıkrasına göre; " Katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların İra yolu ile satışı halinde: Bakanlık ve Organize Sanayi Bölgesi alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya'kredi alacaklısı kuruluşa satışı yapılabilir." Hükmü gözönüne alınarak, Bölgemizin ihtisas hazır giyim ve konfeksiyon organize sanayi bölgesi olması nedeniyle sadece; hazır giyim ve konfeksiyon imalatı yapan ve bu sektöre Hizmet veren yardımcı sektörlerin Organize Sanayi Bölgemize katılımcı olarak girmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir. MUHAMMEN BEDELİ : Satışa konu taşınmazın arsa değeri; 710.000,00.-TL, Bina değeri; 1.297.008,58-TL olup, toplam 2.007.008,58.-TL değer biçilmiş olup, belirtilen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI   : 1- Taşınmazların birinci satışı 20 / 03 /2012 SALI günü, Saat: 09 : 30 - 09 : 40 da İzmit 13.1cra Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 10 gün daha uzatılarak 10 gün olan 30/ 03 /2012 CUMA günü Saat: 09 : 30 - 09 : 40 da izmir L3.Icra Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'nı'satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihaie olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde İİK.md,130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulun teslim masrafları alıcıya aittir.Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.md.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını .hususiyle faiz ve masrafa dair İddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun 133 .maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüd faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- İşbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için ÜK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, ilmak isteyenlerin 2011/10663 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İİK.md.126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 B.: 8138 www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!