27 / 05 / 2022

Burdur Milli Emlak'tan 8.6 milyon TL'ye satılık 39 gayrimenkul!

Burdur Milli Emlak'tan 8.6 milyon TL'ye satılık 39 gayrimenkul!

Burdur Milli Emlak Müdürlüğü, Burdur ili, Merkez ilçesinde yer alan 39 gayrimenkulü 8 milyon 613 bin 567 TL'ye satıyor... Burdur Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Burdur ili, Merkez ilçesinde yer alan 39 gayrimenkul 8 milyon 613 bin 567 TL'ye satışa çıkarıldı.

İlan metni: 

Burdur Milli Emlak tan 8.6 milyon TL ye satılık 39 gayrimenkul!

Burdur Milli Emlak tan 8.6 milyon TL ye satılık 39 gayrimenkul!

Burdur Milli Emlak tan 8.6 milyon TL ye satılık 39 gayrimenkul!

Burdur Milli Emlak tan 8.6 milyon TL ye satılık 39 gayrimenkul!

1) Yukarıdaki tabloda belirtilen 32 adet kamu konutlarının ve 7 adet taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Burdur Defterdarlığı hizmet binası 5. katında Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını ve kimlik fotokopisini,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge, (Alındı Belgesinde Bağımsız Bölüm Bilgilerinin (Ada-Parsel-Blok-Kat ve Daire No) açıkça yazılması)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

3) Satışı yapılacak taşınmazlar ve kamu konutlarına ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4) İhalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

5) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Burdur Milli Emlak tan 8.6 milyon TL ye satılık 39 gayrimenkul!

6) Öncelikli alım hakkı bulunanların ödeme koşulları;
a) İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır.    
b) Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;                    
1. En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,                    
2. En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,            
3. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir.*        
* Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

7) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısının İdareye verilmesi ve bedelin kredi kuruluşu tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde açılacak emanet hesabına aktarılması gerekmektedir.
a) Bankanın ayrıca ekspertiz yaptırması halinde söz konusu ekspertiz raporu İdaremizi bağlamayacak olup, söz konusu rapora ilişkin tüm hususlarda Banka ile alıcılar muhatap olacaktır.
b) Banka, Alıcının Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu, Kredi Sözleşmesini ve ödeme planı ile Banka tarafından talep edilecek sair gerekli belgeleri imzalaması kaydıyla kişiye kredi kullandıracaktır.
c) Kredi kullanılarak ödeme imkanı yalnızca satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır. Ancak, bu peşin ödemenin bir kısmı için kredi kullanılması mümkündür. Bu durumda peşin ödenmesi gereken bedel ile kredi olarak ödenen bedel arasındaki farkın, kredi kullanan alıcı tarafından tamamlanarak, ödeme süresi içinde Banka nezdinde İdaremiz (Hazine) lehine blokede (emanet) tutulması gerekmektedir. 

8) Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:
i. 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
ii. 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
iii. 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

9) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

11) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.