Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de 9.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de 9.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de toplam 9 milyon 680 bin 817 TL bedelle 4 adet arsa ihaleye çıkarıldı. Arsaların ihalesi 5 - 6 Kasım 2014 tarihlerine yapılacak... 

Bursa Nilüfer ve Osmangazi de 9.6 milyon TL ye satılık 4 arsa!

Bursa Nilüfer ve Osmangazi de 9.6 milyon TL ye satılık 4 arsa!


1 - Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı taşınmazlardan 1 ila 3. sırada yer alan (3. sıra dahil) Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No:63 Osmangazi-Bursa), 4. sırada yer alan taşınmaz ise Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No: 63 Osmangazi-Bursa )2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte satışları yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunu,

b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir.) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belgeyi,

e) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,

g) Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatinde Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler.

4 - İhalelere ait dosya, şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bursa Defterdarlığı Ertuğrulgazi ve Uludağ Milli Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

5 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.bursadefterdarligi.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir. Tel: 02242211300/115

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

9261/1-1