Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yeni blok ihalesi 18 Ağustos'ta!

Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yeni blok ihalesi 18 Ağustos'ta! Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Hastanesi'nin yeni blok ihalesi 18 Ağustos'ta!

Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni blok yapılacak. Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni bloğunun ihalesi 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek...




Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne KVC bloğu yapılacak. Yeni bloğun ihalesi 18 Ağustos 2014 saat 14.00'te gerçekleştirilecek. 


Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bloğunun yapımına sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak. Yer tesliminden itibaren 500 takvim gününde de tamamlanacak. 


Söz konusu ihale İncesu Mahallesi, M. Esat Bozkurt Caddesi, Umut Sokak, No: 19 Kolej-Çankaya, Ankara'da yapılacak. 


İhale ilanı:



İHALE 

KVC BLOĞU İNŞAAT YAPIMI T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MD. - Evrak No: 19896031 



BURSA ŞEVKET YILMAZ YÜKSEK İHTİSAS EAH 150 YATAKLI KVC BLOĞU İNŞAATI YAPIMI SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI (230 YATAK KAPASİTELİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA VE İNCELEME DAİRESİ BASKANLlĞI 


Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas EAH 150 Yataklı (200 Yatak İnşaatı Yapımı yapım işi 4734 sayıl» Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 


ihale Kayıt Numarası. 2014/76587


a) Adresi: İNCESU MAHALLESİ MAHMUT ESAT BOZKURT CADDESİ, UMUT KOLEJ ÇANKAYA/ANKARA


b) Telefon ve faks numarası : 3124585872-3124585408 I


c) Elektronik Posta Adresi: mehmet.efendioglu@sagiik.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım İşinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet üst yapı inşaatı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: Bursa


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihjen itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beşyüz) takvim günüdür.


İ3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer : İncesu Mah. M. Esat Bozkurt Cad. Umut Sk. No: 19 Kolej-Çankaya/ANKARA

 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2014 -14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sarfay odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk Han veya ihale taYih nin içinde bulunduğu alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge...


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayimza Sirküleri. banka referans mektubu Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüil kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren fmza Beyannamesi veya


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bûj bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve İçeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu İşte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştın la bil ir. Ancak İşin tamamı alt yüklenicilere yaptınlamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/t caret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4,2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tararından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini jfa da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatım gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 


4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu


a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığım gösteren


b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığım göstere ı|bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.


Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;


a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,


b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,'


c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik biterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. Iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen sunması yeterlidir;


a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,


b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım islerinin parasal tutarım gösteren faturalar. İsteklinin cifosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım veya eşdeğer belgeleri; istekliler yıl sonu bölümlerini.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 1 aşıması gereken kriterler:


4.3.1. tş deneyim belgeleri:


Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Sözleşme tasarısı madde 23.4.da cinsi,adedi,çeşidi ve kapasitesi 1 eliritlen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işle denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde fş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere [Dair Tebliğde belirtilen B / II grubu bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işim lişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Konur 2 Sk. No : 37 Kızılay  Ankara  adresinden satın alınabilir.


İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla almak isteyenler, posta masrafı dahil 2.100 TRY (Türk Lirası) doküman Bankası Ankara Şubesi, TR420000100100000350121014 IBAN No Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabı yatırmak zorundadır. Posta yoluvla ihale dokuman, satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline İlişkin ödeme dekontu ile ihale dökümanı gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yumanda yer alan faks göndermek zorundadır.


a ihale dokümanı bedelini Merkez Sağlık Bakanlığı numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 


İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, ihale dokümanının posta yoluyla gönderi»mesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç u dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutula verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorun aşmasından ya da naz. Dokümanın postaya udur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İncesu Hah. M. Esat Boz kurt c sd. Umut Sk. No: 19 Kolej-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı a< rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında kalan İsteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İhale ilanının metni için tıklayın