06 / 07 / 2022

Bursa'da 51,6 milyon TL'ye satılık 19 gayrimenkul!

Bursa'da 51,6 milyon TL'ye satılık 19 gayrimenkul!

Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan 19 gayrimenkulü satışa çıkardı. Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa Orhangazi'de yer alan 19 gayrimenkulü 51 milyon 603 bin 386 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 24 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Orhangazi Belediye Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 19 adet gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2. Bu husustaki ihale 24.07.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
3. Satışı yapılacak gayrimenkuller;

Bursa da 51,6 milyon TL ye satılık 19 gayrimenkul!

 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün
tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.
5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
6. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
8. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
4) Gerçek kişiler için;
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgâh
c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)
5) Tüzel kişi olması halinde;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
c) imza sirküleri
6) Şartname alındı makbuzu.
7) Belediye’ye borcu yoktur yazısı.
9. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 24.07.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
6169