09 / 08 / 2022

Canzade Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Canzade Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Canzade Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi, Muratcan Özcan Yönetim Kurulu Üyeliği' nde 150 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ortaköy, Mecidiye Mahallesi' nde kuruldu.Canzade Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi, Muratcan Özcan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 150 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ortaköy, Mecidiye Mahallesi'nde kuruldu.


Canzade Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi kuruluşlara her nevi bina, altyapı işleri, fabrika tesisleri rafineri dolum tesisleri, boru hatları, benzin istasyonları, baraj, köprü, liman, havaalanı, yol, kanal, depo, antrepo, çevre düzenleme, şehir planı, şehir inşası vs. ile her nevi inşaatlar yapmak, her türlü mekanik tesisat, havalandırma tesisatı ve elektrik tesisatı alt ve üst yapılarını yapmak,her türlü iksa, fore kazık ve ankraj işleri ile strut borulama işleri ile hafriyat işleri yapmak, her türlü restorasyon ve onarım işlerini götürü bedel anahtar teslimi olarak yapmak, taahhütlere girmek, bunların tamamı yapmak veya başkalarına yaptırmak, konsorsiyumlar kurmak, müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri vermek,Yap İşlet Devret (B.O.T)  modeli ile taahhütlere girmek, b. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. c. Kat mülkiyeti yasası ve sair yasalara uygun olarak oluşturulan apartman işyeri spor ve sosyal tesisler ile bunların oluşturduğu toplu yerleşim yerleri ile ilgili olarak yönetim ve yönetimin gösterdiği her tür işi hukuka uygun olarak gerçekleştirerek bu konuda bedeli karşılığında hizmet vermek. Kat karşılığı esasına göre mukaveleler yapmak, teminat vermek, d. Yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler kapsamında kamu ve özel kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin takdiri, gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, mortgage danışmanlığı, fizibilite çalışmaları ve bunlara bağlı hakların hukuki durumunun belirlenmesi, gayrimenkullerle ilgili yatırım, değerlendirme ve Know-How sözleşmelerinin analizi, proje değeri ve en iyi kullanım değeri analizi, eski eser gayrimenkullerin restorasyon, restitüsyon proje değeri analizi gibi konularda hizmet ve danışmanlık hizmeti vermek e. Konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika emsali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralamak, devretmek, başkalarına ait olanları devralmak. f. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak çeşitli büyüklükte konut, işyerleri ve çeşitli binalar yapımına elverişli arsa ve araziler edinmek, alıp satmak, kiralamak, gerektiğinde tevhit, ifraz ve parselasyon yapmak, bu arsa ve arazileri modern şehircilik anlayışına ve ülke ekonomisine uygun olarak planlamak, gerek şirkete ait arsa ve araziler üzerinde ve gerekse üçüncü şahıslara ait arsa ve araziler üzerinde konutlar, iş yerleri ve çeşitli binalar yapmak almak ve satmak. Gayrimenkul satın almak, devir,ferağ ve hibe etmek, kısmen ve tamamen kiraya vermek, kiralamak, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili herçeşit iltizamî ve tasarruf işlemleri yapmak,gayrimenkulle üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.g. Şirkete ve üçüncü şahıslara ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü inşaatların etüt, projelendirme, teknik uygulama sorumluluğu, kontrolörlük,danışmanlık ve yapı organizasyon,dekorasyon hizmetlerini vermek, işleri yürütmek.h. Yurt içinde ve yurt dışında konutlar, siteler, villalar, prefabrike yapılar, yurtlar, huzur evleri, hastahaneler ve yerleşim bölgeleri inşaa etmek, şirket hisseleri satın alarak yatırım yapmak.Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri kiralamak, tesis ve inşa etmek, satın almak üçüncü kişilere kiralamak, ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda faaliyetlerde bulunmak. Şirket için lüzum gösteren taşıtları almak, devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.ı. Ortak alanların ve plaj tesislerinin projelendirilmesi ve yeşil alanlar ile orman havzalarında en fazla verim alınabilecek oluşumları tesis ve işletmek,her türlü turistik ve turizm ile ilgili tesisler inşa etmek, spor alanları vb. yerler tahsis etmek, bunların işletmeciliğini yapmak, kiralamak, kiraya vermek j. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve  işletilmesi işlerini yapmak, yaptırmak.