Çengelköy'de 87 kat irtifaklı dairenin satış ihalesi ertelendi!

Çengelköy'de 87 kat irtifaklı dairenin satış ihalesi ertelendi! Çengelköy'de 87 kat irtifaklı dairenin satış ihalesi ertelendi!

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait olan; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi'nde yer alan 87 adet kat irtifaklı daire niteliğindeki gayrimenkul 47 milyon 210 bin 622 TL bedel ile satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi'nde bulunan 87 adet kat irtifaklı daire niteliğindeki gayrimenkul satışa sunuldu. Niteliği 87 adet kat irtifaklı daire olan gayrimenkul için 47 milyon 210 bin 622 TL bedel isteniyor. 

Gayrimenkullerin ihalesi 7 Şubat 2019 tarihinde Perşembe günü gerçekleştirilecekti ancak bugünkü Resmi Gazete'de yeni bir ihale ilanı yayımlandı ve ihale tarihinde değişiklik yapıldı. Yeni ihale tarihi 21 Şubat 2019 olarak açıklandı.

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 12.949,88 metrekare brüt alanlı 87 adet kat irtifaklı daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre toplu olarak satılacaktır. 

1- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 21.02.2019 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.
2- 87 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden şartnamesine ulaşılabilir. 
3- İhaleye çıkarılan taşınmazın;
a) Muhammen Bedeli = 47.210.622,03-TL (Kırkyedimilyonikiyüzonbinaltıyüzyirmiikitürklirasıüçkuruş)
b) Geçici Teminat Miktarı = 1.420.000,00.-TL (Birmilyondörtyüzyirmibintürklirası)’dır.
4- İhaleye Katılabilme Şartları
İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 21.02.2019 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.
a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İmza Sirküleri:
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için 1.420.000,00.-TL
(Birmilyondörtyüzyirmibintürklirası) tutarında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.)
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
5- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
6- İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 21.02.2019, Saat: 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen
teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
7- Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
8- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.