10 / 08 / 2022

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden 17.6 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden 17.6 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Alaçatı ve Reisdere'de bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 17 milyon 671 bin TL olarak belirlendi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü, Alaçatı ve Reisdere'de bulunan 2 adet arsayı 17 milyon 671 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 27 Nisan 2021 günü gerçekleşecek. 

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü nden 17.6 milyon TL ye satılık 2 arsa!

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:

No: 1
Taşınmaz No: ***********
Mahallesi: Alaçatı
Cinsi: Arsa
Pafta: 26MIV
Ada: 4125
Parsel: 3
Yüzölçümü (metrekare): 2.788,00
Hazine Yüzölçümü (metrekare): 1.352,00
İmar Durumu: Konut alanı
Fiili Durumu: Boş
Tahmini Satış Bedeli (TL): 5.070.000,00
Geçici Teminat Bedeli (TL): 1.521.000,00
İhale Tarihi: 27.04.2021
İhale Saati: 14:30

No: 2
Taşınmaz No: ***********
Mahallesi: Reisdere
Cinsi: Arsa
Pafta: 25NII
Ada: 7831
Parsel: 25   
Yüzölçümü (metrekare): 6.000,01 
Hazine Yüzölçümü (metrekare): Tam 
İmar Durumu: Konut alanı
Fiili Durumu: Boş 
Tahmini Satış Bedeli (TL): 12.601.000,00
Geçici Teminat Bedeli (TL): 3.780.300,00 
İhale Tarihi: 27.04.2021
İhale Saati: 15:30

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2021yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886  sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6- Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr/ihaleler adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.