Çevre ve Şehircilik'ten üç yapı denetim firması hakkında duyuru!

Çevre ve Şehircilik'ten üç yapı denetim firması hakkında duyuru! Çevre ve Şehircilik'ten üç yapı denetim firması hakkında duyuru!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üç yapı denetim firması ile ilgili durdurma kararı duyurusu bugün 29463 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:


1) İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 93746-MERKEZ Ticaret Sicil No ile  İzmir  Ticaret Odasına kayıtlı 57 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından,  Ankara  4. İdare Mahkemesinin 2015/976 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 03.07.2015 tarihli ve E.2015/976 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 21.08.2015 tarihli ve 23322 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7895/1-12) 21.08.2015 tarihli ve 29452 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Reha GÜLER ile ilgili ilanda sehven yazılan “17.05.2015 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin çıkarılarak “17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete” ifadesinin eklenmesi, 21.08.2015 tarihli ve 23336 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

7896/1-13) 14.08.2014 tarihli 29088 sayılı, Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 681 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 3. idare Mahkemesinin E. 20I4/1878 sayılı "Yürütmenin Durdurulması Kararı" ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 681 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Aydemir Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’lerde ilan edilen 5 (beş) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki "Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir." hükmü gereğince 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi'nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 21.08.2015 tarihli ve 23373 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7897/1-14) Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 33-1 pafta, 981 ada, 20 parsel üzerindeki 929092 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski unvanı Şena Yapı Denetim Proje ve Müş. Ltd. Şti.)’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Onur BERK (Denetçi No: 20205, Oda Sicil No: 50932) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.07.2015 tarihli ve E. 2015/1319 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Onur BERK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 26.08.2015 tarihli ve 23820 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7901/1-1


pus