Çiğli'de belediyeden 2.4 milyon TL'ye satılık 20 daire!

Çiğli'de belediyeden 2.4 milyon TL'ye satılık 20 daire!

Çiğli Belediyesi; mülkiyetindeki 20 daireyi 9 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibariyle satışa çıkaracak. İhaleye konu dairelerin toplam bedeli 2 milyon 466 bin TL olarak belirlendi.Çiğli Belediyesi; mülkiyetindeki 20 daireyi satışa çıkardı. Dairelerin toplam bedeli 2 milyon 466 bin TL olarak belirlendi. 


Açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihale; 9 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Çiğli Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

20 ADET TAŞINMAZ SATIŞI HK. BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 1041


ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


sıra no    ada no    parsel no    arsa payı    blok no    kat no    bag. böl.n 0    muham. satış bed.    geçici teminat    ihale saati


1    22625    2    5/1114    ı    zemin    1    110.000,00 tl    3.300,00 tl    10,00


2    22625    2    5/1114    1    zemin    2    110.000,00 tl    3.300,00 tl    10.10


3    22625    2    5/1114    ı    1    3    117.000,00 tl    3.510,00 tl    10.20


4    22625    2    5/1114    ı    1    4    117.000,00tl    3.510,00 tl    10.30


5    22625    2    5/1114    ı    2    5    125.000,00 tl    3.750,00 tl    10.40


6    22625    2    5/1114    ı    4    9    130.000,00 tl    3.900,00 tl    10.50


7    22625    2    5/1114    ı    5    12    130.000,00 tl    3.900,00 tl    11.00


8    22625    2    5/1114    ı    6    13    130.000,00 tl    3.900,00 tl    11.10


9    22625    2    5/1114    ı    6    14    130.000,00 tl    3.900,00 tl    11.20


10    22625    2    5/1114    ı    7    16    130.000,00 tl    3.900,00 tl    11.30


1 1    22625    2    5/1114    k    zemin    1    1 10.000.00 tl    3.300,00 tl    11.40


12    22625    2    5/1114    k    zemin    2    110.000,00 tl    3.300,00 tl    11.50


13    22625    2    5/1114    k    1    3    117.000,00 tl    3.510,00 tl    13.00


14    22625    2    5/1114    k    2    5    125.000,00 tl    3.750,00 tl    13.10


15    22625    2    5/1114    k    3    7    130.000,00 tl    3.900,00 tl    13.20


16    22625    2    5/1114    k    4    9    130.000,00 tl    3.900,00 tl    13.30


17    22625    2    5/1114    k    5    11    130.000,00 tl    3.900,00 tl    13.40


18    22625    2    5/1114    k    6    13    130.000,00 tl    3.900,00 tl    13.50


19    22625    2    5/1114    k    7    15    130.000,00 tl    3.900,00 tl    14.00


20    22625    2    5/1114    k    9    19    125.000,00 tl    3.750,00 tl    14.10


Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malların tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.Maddesine göre 09/10/2014 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Açık Teklif Usulü yöntemiyle satışı yapılacaktır.


1) İhaleye iştirak edecek isteklilerin :


a) Kanuni ikametgaha sahip olmak


b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek


c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu vermeleri


d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini


e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiş olmaları gerekmektedir.


2) İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç,ilan giderleri, tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene(Alıcı) aittir.


3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararma itiraz edilemez.


4) 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.


5) Yapılacak bağımsız bölüm satışlarında 3065 sayılı K.D.V. Kanunun 17. madde, 4. fıkrasının (r) bendi kapsamında kaldığından K.D.V.'den muaftır. 


6) İhale ilanmdaki taşınmazların satış bedelleri peşin olarak ödenir. 


7) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebfKr ve 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.


İlan olunur.


İnş.Müh. Hasan ARSLAN


Belediye Başkanı


İhale ilanı için tıklayın