30 / 06 / 2022

Cmg Akademi Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Cmg Akademi Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Kartal'da Can Mert Gerbağa kuruldu.
Cmg Akademi Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi  50 bin TL sermaye ile bugün Kartal'da Can Mert Gerbağa kuruldu.


Cmg Akademi Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi  iş konusu;1.      Şirketin maksadı Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olmak için TS EN ISO/IEC 17024 e göre faaliyetler yürütmek; her bir yeterlilik için program komitesi kurmak, personel belgelendirme programları oluşturmak, personel belgelendirmesi için gerekli materyalleri hazırlamak, sınav materyalleri oluşturmak, sınavlar için fiziki şartlar ile teknik donanım ve ekipmanları hazırlamak, teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılan sınavları gerçekleştirmek, belgelendirme kararı almak, MYK Yeterlilik Sertifikası düzenlemek. 2.      Yetkilendirme kapsamındaki yeterliliklere personel belgelendirmesi yapabilmek için sınav ve değerlendirmelerde kullanılacak sınav ve değerlendirme materyalleri kapsamında; teorik sınav soruları ve cevapları, pratik sınav soruları ve değerlendirme rehberleri, sınavlarda adayların kullanacağı cevaplandırma-çözüm formları, değerlendirme formları, kontrol listeleri, sözlü sınav soruları ve cevapları, proje hazırlama soruları ve değerlendirme anahtarları, yazılım ve donanım uygulama soruları ve değerlendirme rehberi, vaka analiz soruları ve çözümleri, hesaplama soruları ve çözümleri; bunlara ilişkin puanlama kılavuzu, şekil, grafik, tablo, resim, görüntü, ses kaydı; işyeri pratik değerlendirme formları ve rehberleri ve benzeri sınav ve değerlendirmelerin uygulanmasında kullanılacak materyalleri ile uygulama sınavları için gerekli alet, makine ve teçhizata ilişkin bilgileri hazırlamak, satın almak, ithal etmek. 3.   Sanayi sektörleri yeterliliklerine yönelik yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olabilmek için MYK nın belirlediği usullere göre gerekli başvuru faaliyetlerine ve TS EN ISO/IEC 17024 e göre akreditasyon işlemlerini yürütmek, 4.   Çalışma konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri kurarak kişilerin mesleki yeterlilik düzeylerini ulusal ve uluslar arası standartlara uygun bir şekilde ölçmek ve değerlendirmek. 5.    Belgelendirme süreciyle ilgili tüm kayıtları, mevzuatın gerektirdiği şekilde ve sürede tutmak, muhafaza etmek, arşivlemek. 6.      Çalışma amacı ve konusuyla ilgili her türlü eğitim, danışmanlık ve yayın hizmeti sunmak; belgelendirme merkezlerinde, işyerlerinde ve diğer yerlerde seminer, konferans, panel, kurs ve benzeri bilimsel, mesleki ve teknik düzeyde ulusal ve uluslar arası organizasyonlar tertip etmek. 7.    Belgelendirme faaliyetlerinde kalite güvencesinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan ölçme-değerlendirme uzmanlarını yetiştirmek. 8    Personel belgelendirmeye yönelik bilimsel, yapılan çalışmaları desteklemek. 9.     Amaçları doğrultusunda yayın yapmak; kitap, broşür, dergi, bilgisayar programları, video ve benzeri materyalleri hazırlamak, hazırlatmak. 10.  Çalışma amacı ve konusu kapsamında, Avrupa komisyonu tarafından sunulan hibe, kredi ve benzeri çeşitli mali yardım enstrümanları kapsamında ulusal ve uluslar arası düzeyde ihalelere katılmak; projeler hazırlamak, ortaklıklar kurmak, projelere ortak olmak, sözleşme imzalamak, projeleri yürütmek ve benzeri işleri yapmak. 11.  Çalışma amacı ve konusu kapsamında, yerli ve yabancı şahıslar hibe, kredi ve benzeri çeşitli mali yardım enstrümanları kapsamında ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler hazırlamak, projeleri yürütmek ve benzeri işleri yapmak. 12.  Akreditasyon şartlarına uyması ve MYK tarafında uygun görülmesi halinde personel belgelendirme sürecinde ihtiyaç duyulan, bölümler için dışarıdan hizmet alımı yapabilir. 13.  Her nevi imtiyaz ile patent ve marka gibi her türlü fikri ve sınai hakları, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devri alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir. 14.  Kalitatif ve kantitatif kalite yöntemi ile teknik denetim ve muayene, ürün, sistem ve personel belgelendirme, ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğu tespit ve tevsik etmek sonuçlarıyla tarafsız dokümantasyon hazırlamak. 15.  Teknik denetim muayene, fiziksel, kimyasal ve metalürjik muayene ve gözetimlerin yapılması. 16.  Şirketin amacı doğrultusunda marka, patent, faydalı model gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve gereğinde bunların şirket lehine tescil ettirmek lisans teknik yardım, know-how, franchise gibi gayri maddi hakları iktisap etmek veya var olanları devretmek, bu nevi sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek, kiraya vermek, satmak. 17.  Şirketin maksadı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı acentelikler ve bayilikler açmak işletmek veya işletilmesini sağlayacak organizasyonlar yapmak. 18.  Tüm sektörlerde Yönetim Sistemleri, ürünler ve personel için denetim, belgelendirme, eğitim ve gözetim hizmetleri vermek. 19.  Tüm dallarda ve sektörlerde, ulusal ve uluslar arası ticaret alanlarında, her türlü ürün, hizmet, malzeme, imalat, donanım, tesis, gayrimenkul için ulusal, uluslar arası ve müşterilerin belirlediği standartlara uygunluğun ölçülmesi, tespiti, analizi, ekspertiz ve gözetim hizmetini yapmak 20.  Gayrimenkul inşaatlarının ve her türlü inşaat ve montaj işlerinin kontrolü, ekspertizi ve gözetim hizmetlerini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler