Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 3 Mart 2015 'te, 100 bin TL sermaye bedeli ile Avcılar 'da, Özkan Çomak Müdürlüğü 'nde kuruldu.

Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye bedeli ile 3 Mart 2015'te, Özkan Çomak Müdürlüğü'nde kuruldu.


Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır. a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt  etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.   o.             Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.    p.                Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler,irtibat büroları ihda etmek mümessillikler kabul etmek vekalet hizmet acentelik müşavirlik taahhüt işleri sair sözleşmeler yapmak yaptırmak.   r.     Konusu ile ilgili lüzumlu isim imtiyaz,know how ruhsatname patent ve ihtira beratlarını almak,marka tescil ettirmek ve başkaları tarafından alınmış bulunanları devir almak.   s.  Şirketin yapmaya yetkili olduğu işlerle meşgul olan şirketler kurmak ve kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlerle iştirak etmek veya bunların hisse senetlerini veya paylarını satın alma ve icabında satmak veya başka şirketleri kısmen veya tamamen devralmak.              Şirket yazılı amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.   1-     Gerçek ve tüzel kişilerle konusu ile ilgili her türlü işi yapabilir Konuyla ilgili her türlü ilk madde ve malzemeleri mamul ve yarı mamul maddelerin makine ve teçhizatı satın alabilir üretebilir kiraya verebilir ve kiralaya bilir. 2-    Çalışma konuları ile ilgili şirketlere özel ortaklıklar kurabilir,kurulmuş olanlara katılabilir menkul değerler ve iştirak hisseleri alabilir.Kanuni hükümler içerisinde yabancı sermaye ile işbirliği yapabilir gerektiğinde iştiraklerini ve menkul değerlerini tasfiye edebilir elden çıkarabilir. 3-    Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap edebilir devredebilir ve bunlar üzerine ayni şahsi tasarruflarda bulunabilir. 4-         Her türlü gayrimenkul tasarruf edebilir. Bunları inşa edebileceği gibi alıp satabilir. Lehine sağlanan krediler karşılığında ipotek edebilir.Leh ve aleyhine aynı haklar ve işletme rehni tahsis edebilir. 5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve orta vadeli,kısa vadeli iştikrazlar  akddebilir enval   ve kefalet kredileri emtia akredif yatırım kredileri senet üzerine avans kredileri benzeri kredileri temin edebilir. 6-Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı ticari idari tasarruf ve faliyelerde bulunabilir. 7- Şirket amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisleri gayri menkulleri iktisap edebilir devir edebilir ve ferağ edebilir kiraya verebilir,gayri menkullerin üzerine irtifa intifa sükna gayri menkuller mükellefiyeti kat mülkiyeti ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Çomak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Avcılar, Tahtakale Mahallesi, Kar Çiçeği Sokak, Olimpos Evleri C2-21/4/35

pus