29 / 03 / 2023

Çorum Belediyesi'nden 18.4 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çorum Belediyesi'nden 18.4 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çorum Belediyesi, Ayarık, İbrahimçayırı, Çeğni ve Gülabibey ilçelerinde yer alan 4 arsayı 18 milyon 460 bin TL bedelle satışa çıkardı. Çorum Belediyesi, Ayarık, İbrahimçayırı, Çeğni ve Gülabibey ilçelerinde yer alan 4 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedelleri 18 milyon 460 bin TL olarak belirlendi. 

Çorum Belediyesi nden 18.4 milyon TL ye satılık 4 arsa!

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait;

Çorum Belediyesi nden 18.4 milyon TL ye satılık 4 arsa!

Yukarıda nitelikleri belirtilen 4 adet taşınmaz ilanda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan
şartnamesi dahilinde satılacaktır.
Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00
TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İsteklilerde Aranan Belgeler :
A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa
elektronik posta adresi
B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri
C) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri
E) Geçici teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki
teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca
teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her
ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz
G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
I) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç)
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.
İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma
yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)
*Tekliflerin en geç 20.08.2021 Cuma günü saat 14.00’a kadar Belediyemiz Turgut Özal İş
Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına
teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda
istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen
tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. 
Geri Dön