DASK'a Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için devletten reasürans desteği!

DASK'a Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için devletten reasürans desteği!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar bugün 29161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2014/6910

Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 2/10/2014 tarihli ve 30903 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.Kararın eki


Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar


Reasürans desteği


MADDE 1- (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine istinaden, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2014 - 31/10/2015 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 840 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden %10 pay alacak şekilde DASK'a Devlet tarafından toplam 241 milyon Avro hasar fazlası reasürans desteği sağlanır.


Teminat bedeli ve hasar ödemeleri

MADDE 2 - (1) Birinci maddeye göre sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 5.832.500 Avro reasürans primi, genel bütçeye gelir katdedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına 28/2/2015 tarihine kadar, DASK tarafından ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödenir.


(2) Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK'a ödenir.


Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4 - (1) Bu karar hükümlerini Bakanlık Kurulu yürütür.*Reasürans 


Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.